Yangın Sigortası ile şahıslar ya da firmalar konutlarını ve işyerlerini karşılaşabilecekleri yangın riskine karşı güvence altına alırlar. Böylece sigortalıların hasar anında mağdur olmaması ve maddi zararlarının karşılanması amaçlanır.

Sigortalının ya da sigorta ettirenin hasar durumunda alması gereken tedbirler ve neler yapacağı aşağıda sıralanmıştır. 

Yangın anında: 

1.Alarm sistemlerini yangın anında derhal devreye sokmalı, 2.En yakın itfaiyeye yangın ihbarında bulunmalı, 3.Yanan malların kurtarılması, başka bir yere nakledilmesi ve koruma altına alınması konularında elinden geleni yapmalıdır.  

Hasar oluşursa: 

1.Sigorta şirketine, brokere ya da acenteye en kısa zamanda bilgi vererek eksper tayin edilmesini sağlamalı,
2.Eksper ve bilirkişilerin hasara uğrayan bina ve yerlere girmesine, bunları teslim almasına, el koymasına, koruma altına almasına ve zararı azaltmaya yönelik girişimlerde bulunmasına izin vermeli, her türlü inceleme için kolaylık sağlamalı, 
3.Tayin edilen eksper ya da bilirkişinin istemiş olduğu her türlü bilgi ve belgeyi acilen hazırlamalı,
4.Zorunlu haller dışında hasarın gerçekleştiği yerde ve eşyalarda değişiklik yapmamalı,
5.Hasarın gerçekleşmesinin nedenlerini ayrıntılı şekilde belirlemek üzere delillerin saptanmasına, hasara neden olan kişi ve kuruluşa ya da onların sigorta şirketine ödeme yaptırmaya (rücu) yönelik, sigortalı için sağlanması mümkün gerekli bilgi ve belgeleri istenilen sürede sigortacıya vermeli,
6.Yangın sonucunda oluşan tahmini hasar miktarını yazılı olarak istenen süre içinde sigortacıya vermeli,
7.Bina veya eşyalar için yapılmış başka sigorta sözleşmeleri olması durumunda bunları sigortacıya bildirmelidir.
 Sigorta ettiren ya da sigortalı, yangın hasarının gerçekleşmesi ve yukarıda bahsi geçen konulara dikkat etmemesi durumunda, oluşan zarar miktarında artış olursa, söz konusu artış miktarı sigortacının ödeyeceği tazminat miktarından indirilir. 
 Sigorta ettiren ya da sigortalı, hasarın gerçekleşmesine bilerek sebep olursa veya zarar miktarını bilerek artırırsa, sahip olunan poliçeden doğan hasar tazminatını alamaz.