Zorunlu Deprem Sigortası Hakkında Tüm Bilmek İstedikleriniz

Zorunlu Deprem Sigortası Teklifi Almak İçin Tıklayınız!

 
1. ZDS’nin kapsamı nedir?

Zorunlu Deprem Sigortası genel anlamıyla, belediye sınırları içinde kalan meskenler için depremin meydana getirdiği maddi zararları karşılamaya yönelik geliştirilmiş bir sigorta sistemidir.

2. ZDS hangi binaları kapsar?

Zorunlu Deprem Sigortası genel anlamıyla, belediye sınırları içinde kalan meskenler için geliştirilmiş bir sigorta sistemidir.

6305 sayılı Afet Sigortaları kanunu gereğince, aşağıda tanımlanmış binalar güvence altına alınır:

 • Tapuya kayıtlı ve özel mülkiyete tâbi taşınmazlar üzerinde mesken olarak inşa edilmiş binalar
 • 634 sayılı Kat Mülkiyeti Kanunu kapsamındaki bağımsız bölümler
 • Bu binaların içinde yer alan ve ticarethane, büro ve benzeri amaçlarla kullanılan bağımsız bölümler
 • Doğal afetler nedeniyle devlet tarafından yaptırılan veya verilen kredi ile yapılan meskenler

Zorunlu Deprem Sigortası ayrıca yukarıdaki koşullara uyan;

 • Kat irtifakı tesis edilmiş binalar
 • Tapuda henüz cins tashihi yapılmamış ve tapu kütüğünde vasfı “arsa vs.” olarak görünen binalar
 • Tapu tahsisi henüz yapılmamış kooperatif evleri için geçerlidir.

 

3. Hangi binalar ZDS kapsamında değildir?
 • Kamu kurum ve kuruluşlarına ait binalar
 • Köy yerleşim alanlarında yapılan binalar
 • Tamamı ticari ve sınai amaçlar için kullanılan binalar (İş Hanı / İş Merkezi / İdari Hizmet/ Eğitim Merkezi vs.)
 • İnşaatı henüz tamamlanmamış binalar
 • Tapuya kayıtlı bulunmayan ve özel mülkiyete tâbi olmayan arazi ve arsaların (hazine arazileri vb.) üzerine inşa edilmiş binalar
 • Mesken olarak kullanıma uygun olmayan, bakımsız, harap veya metruk binalar

4. ZDS bir tür vergi midir?

Zorunlu Deprem Sigortası bir vergi türü değildir. Depremin yol açtığı zararın karşılanmasını sağlayan bir sigorta ürünüdür.

5. ZDS’nin geçerlilik süresi ne kadardır?

Zorunlu Deprem Sigortası’nın süresi bir yıldır. Sigorta sözleşmesinin her yıl poliçe süresi sona ermeden yenilenmesi gereklidir.

 

6. Uygulamadaki yapı tarzları ve tanımları nelerdir?

Zorunlu Deprem Sigortası uygulamasında iki tür yapı tarzı bulunur:

 • Betonarme: Çelik veya betonarme taşıyıcı karkas bulunan yapılardır.
 • Diğer
  Yukarıdaki gruplara girmeyen yapılardır

 

7. Köy yerleşim alanlarındaki binalar neden kapsam dışındadır?

Köy yerleşim alanlarında bulunan binalar, belediye denetiminin bulunmaması sebebiyle kapsam dışı bırakılmıştır.

 

8. İnşa halindeki konutlar için ZDS yaptırılabilir mi?

İnşaatı henüz bitmemiş konutlar kapsam dışı kalması sebebiyle Zorunlu Deprem Sigortası’na tabi değildir, yaptırılmasına gerek bulunmamaktadır

 

9. İşyerleri ZDS kapsamında mıdır?

Zorunlu Deprem Sigortası Genel Şartları A-2 Sigorta Kapsamı Dışında Kalan Binalar maddesi gereği; Tamamı ticarî veya sınaî amaçla kullanılan binalar, Zorunlu Deprem Sigortası kapsamı dışındadır. Ancak, mesken olarak inşa edilmiş binaların (apartmanların) içinde yer alan ve ticarethane, dükkân, büro ve benzeri amaçlarla kullanılan bağımsız bölümler için Zorunlu Deprem Sigortası yaptırılması gereklidir.

10. ZDS ile sunulan teminat neleri içerir?

DASK, Zorunlu Deprem Sigortası ile depremin ve deprem sonucu meydana gelen yangın, infilak, tsunami ve yer kaymasının doğrudan neden olacağı maddi zararları, poliçede belirtilmiş limitler dahilinde karşılar.

Aşağıda belirtilen bina bölümleri, bir arada ya da ayrı olarak teminat kapsamındadır:

Temeller /Ana duvarlar / Bağımsız bölümleri ayıran ortak duvarlar /Bahçe duvarları / İstinat duvarları / Tavan ve tabanlar / Merdivenler / Asansörler / Sahanlıklar / Koridorlar Çatılar / Bacalar /Yapının yukarıdakilerle benzer nitelikteki tamamlayıcı bölümleri

 

11. ZDS’de hangi haller teminat dışında değerlendirilir?
 • Enkaz kaldırma masrafları
 • Kar kaybı
 • İş durması
 • Kira mahrumiyeti
 • Alternatif ikametgah ve işyeri masrafları
 • Mali sorumluluklar ve benzeri başkaca ileri sürülebilecek diğer bütün dolaylı zararlar
 • Her türlü taşınır mal, eşya ve benzerleri
 • Tüm bedeni zararlar ve vefat
 • Manevi tazminat talepleri
 • Deprem ve deprem sonucu oluşan yangın, infilak, tsunami veya yer kaymasının dışında kalan hasarlar
 • Depremden bağımsız olarak, binanın kendi kusurlu yapısı nedeniyle zamanla oluşmuş zararlar

 

 
12. Apartmanlarda ortak alanlar için teminat sunulur mu?

Temeller, ana duvarlar, bağımsız bölümleri ayıran ortak duvarlar, bahçe duvarları, istinat duvarları, tavan ve tabanlar, merdivenler, asansörler, sahanlıklar, koridorlar, çatılar, bacalar ve yapının benzer nitelikteki tamamlayıcı kısımlarında deprem sebebiyle meydana gelen hasarlar teminat kapsamdadır.

 

13. ZDS ev eşyaları için veya yangın vb. riskler için de teminat sunar mı?

Hayır. Ev eşyaları için sigorta şirketlerinden isteğe bağlı konut sigorta poliçesi alınması mümkündür.

14. Kaçak binalar ZDS kapsamında mıdır?

Kaçak binalar sigorta kapsamı dışındadır.

15. Tapuda arsa, bağ, bahçe veya tarla olarak görünen alanlardaki binalarda ZDS uygulaması nasıldır?

Tapu kaydında “arsa” veya “tarla” vasfı ile kayıtlı bulunan, mesken olarak inşa edilmiş binaların “bağımsız mülkiyete konu olup olmadığı veya kat irtifakının tesis edilip edilmediği göz önünde bulundurulmaz; 6305 Sayılı Afet Sigortaları Kanun kapsamı gereği, Zorunlu Deprem Sigortası’na tâbi tutulur. Bağımsız tapusu olmayan meskenlerin sigortası, sigorta ettirenin beyanı esas alınarak, arsa tapusuna ait bilgilerle yapılabilir.

Tapuda bu şekilde kayıtlı bulunan taşınmazın “arsa tapusu”, taşınmazın özel mülkiyete tâbi olduğunu göstermekle birlikte binanın varlığını gösterir. Bu durumda sigortanın, arsa tapusuna ilişkin bilgilerin yanı sıra sigorta ettirenin beyanı esas alınarak yapılması gereklidir.

 

16. Tapuda mesken olarak kayıtlı işyerine ZDS düzenlenebilir mi?

Tapuya kayıtlı ve özel mülkiyete tâbi taşınmazlar üzerinde mesken olarak inşa edilmiş binalar, bu binaların içinde yer alan ve ticarethane, büro ve benzeri amaçlarla kullanılan bağımsız bölümler, ZDS kapsamına girer.

 

17. Tapuda “ticarethane” olarak belirtilmiş ama kullanımda “mesken” olan bir daire için ZDS düzenlenebilir mi?

Bina tapuda ticarethane olarak belirtilmiş ise, mesken olarak kullanılsa da Zorunlu Deprem Sigortası poliçesi düzenlenemez. Bu gibi binalar için tapuda “cins tashihi” yapılması ve “ticarethane” ibaresinin “mesken” olarak değiştirilmesi gereklidir.

 

18. Tapuda niteliği “konut” olarak belirtilmiş fakat edinme sebebi açıklamasında, “bodrum katta odunluk” olarak gösterilen bölümler için ZDS düzenlenebilir mi?

Bahsi geçen yer konut amaçlı ise, yani mesken olarak yapılmış ancak odunluk veya kömürlük amaçlı kullanılıyorsa ZDS yaptırılması gereklidir. Bu durumda söz konusu yerin ayrı tapusu da bulunmalıdır. Eğer apartmanın genel odunluk veya kömürlüğü ise bu gibi yerler için poliçe yaptırmak gerekli değildir. Apartmanın müşterek yerleri sigorta bedelinin içinde “zımni” olarak tanımlanır.

 

19. Tapuda niteliği “pansiyon” olarak belirtilmiş bina için ZDS düzenlenebilir mi?

Tapuda niteliği “pansiyon” olarak belirtilen ilgili yerin tamamı mevcut durumda pansiyon olarak kullanılıyorsa, kullanım şekli “ticarethane” olarak nitelendirileceğinden Zorunlu Deprem Sigortası kapsamı dışında kalır. Eğer tapuda niteliği “pansiyon” olarak belirtilmiş fakat kullanım şekli “mesken” ise tapuda cins tashihi yapılarak, Zorunlu Deprem Sigortası yaptırılması gereklidir.

 

20. Tapusu alınmamış kooperatif konutları için ZDS yaptırılabilir mi?

Kooperatiften tapu bilgileri alınarak Zorunlu Deprem Sigortası yaptırılabilir.

21. Kooperatif yönetiminin iflası durumunda, yetkili kimse kalmadığında ve kişi üzerine tapu bulunmuyorsa, kooperatif belgesi ile ZDS yapılabilir mi?

Bina ve hisse sahipliğinin tespitini gösteren belgenin sağlanması halinde Zorunlu Deprem Sigortası yaptırılabilir.

22. ZDS yapıldığına dair kontrol noktaları nerelerdir?

6305 sayılı Afet Sigortaları Kanunu gereğince tapu işlemleri, elektrik ve su aboneliği işlemleri için Zorunlu Deprem Sigortası şartı aranır.

23. “Köy” olan yer, “belde ” olduğunda ZDS düzenlenebilir mi?

Belediye mücavir alanlarında kalan ve belediyelerden hizmet alan meskenler için poliçe düzenlenmesi mümkündür.

 

24. Kerpiç evler için ZDS düzenlenebilir mi?

“Diğer Yapılar” kategorisinde değerlendirilen ahşap, kerpiç ve benzeri evlere Zorunlu Deprem Sigortası düzenlenebilir.

 

25. KKTC’deki binalar için ZDS yaptırılabilir mi?

Zorunlu Deprem Sigortası teminatı T.C. sınırları içinde geçerlidir. Bu yüzden KKTC’deki binalar için düzenlenemez

 

26. Kamu yararına çalışan derneklere ait taşınmazlar için ZDS düzenlenebilir mi?

Söz konusu derneklere ait taşınmazlar 6305 Sayılı Afet Sigortaları Kanunu kapsamında Zorunlu Deprem Sigortası’na tâbidir.

 

Tapu ile İlgili Kavramlar

 
27. Yapı Kullanma Belgesi, “İnşaat Ruhsatı” yerine geçebilir mi?

Yapı Kullanma Belgesi (iskan belgesi / iskan müsaadesi), İnşaat Ruhsatı’nı da kapsar. Şartların oluşması açısından İnşaat Ruhsatı’ndan daha kapsamlıdır. Yapı Kullanma Belgesi her bağımsız bölüm için ayrı olarak ya da yapının tamamı için verilebilir.

 

28. Tapuda “garaj” ve “bodrum” olarak görünen yerler için ZDS yapılır mı? Yapılıyorsa, ayrı poliçeler halinde mi olmalıdır?

Bu yerler için Zorunlu Deprem Sigortası yapılır. Tapuda dairenin eklentisi olarak belirtilmişse, metrekareler birleştirilerek poliçe düzenlenir. Eğer bu yerler için farklı tapular bulunuyorsa, poliçeler ayrı olarak düzenlenmelidir.

 

Poliçe Düzenleme

 
29. ZDS hangi sigorta şirketleri tarafından yapılır?

DASK adına ve hesabına Zorunlu Deprem Sigortası düzenleme yetkisi, DASK ile sigorta şirketi arasında imzalanan bir sözleşme ile tanımlıdır. Güncel Yetkili Sigorta Şirketleri listesine test.dask.gov.tr adresinden ulaşabilirsiniz.

 

30. Poliçe düzenlemek için gerekli bilgiler nelerdir?

Zorunlu Deprem Sigortası yaptırmanız için gerekli bilgi ve belgeler şunlardır:

Sigortalının:

 • Adı-Soyadı
 • Adresi
 • Cep Telefonu
 • T.C. Kimlik Numarası
 • Vergi Kimlik Numarası (Tüzel Kişilikler için)

Sigortalanacak Binanın:

 • Açık Adresi (Adres Kodu)
 • Tapu Bilgileri
 • İnşa Yılı
 • Yapı Tarzı
 • Toplam Kat Sayısı
 • Hasar Durumu

Meskenin (Dairenin):

 • Brüt Yüzölçümü (m2)
 • Kullanım Şekli

Yanlış beyandan doğabilecek maddi kayıplar sigortalının sorumluluğundadır.

 

31. Kiracı kendi adına ZDS yaptırabilir mi?

Zorunlu Deprem Sigortası, kiracı tarafından kendi adına yaptırılamaz. Kiracı, Zorunlu Deprem Sigortasını “Sigorta Ettiren” sıfatıyla, ev sahibi adına yaptırabilir. Her durumda tazminat, tapuda “Hak Sahibi” olarak belirtilen kişiye ödenir.

 

 
32. Sigortalı yaşadığı ilden başka bir ilde bulunan konutu için ZDS yaptırabilir mi?

Sigortalı, yaşadığı ilden başka bir ilde bulunan konutu için Zorunlu Deprem Sigortası yaptırabilir.

 

33. Aynı bina içinde birden fazla daire sahibi olanlar tek poliçe ile teminat alabilir mi?

Birden fazla bağımsız bölüm için tek bir poliçe düzenlenemez. Her bir bağımsız bölüm için ayrı poliçe düzenlenmelidir.

 

 
34. Bir binada tüm konutlarda ZDS yok ise hasar değerlendirmesinde nasıl bir yöntem uygulanır?

Diğer konut sahiplerinin poliçe yaptırmamış olması, yaptıranın tazminat ödemesi için engel teşkil etmez. Hasar, poliçe limiti kapsamında değerlendirilir.

 

35. Sigorta şirketleri ve acenteleri, ZDS kapsamındaki binalar için, ZDS poliçesi olmadan İhtiyari Deprem Sigortası poliçesi düzenleyebilir mi?

Zorunlu Deprem Sigortası kapsamındaki bağımsız bölümler ve binalara isteğe bağlı konut sigorta poliçesi düzenlenebilmesi için, öncelikle Zorunlu Deprem Sigortası düzenlenmesi gerekir. Binanın değeri Zorunlu Deprem Sigortası ile verilen teminat tutarının üzerinde ise kalan kısım için, Zorunlu Deprem Sigortası’nın yapılmış olması kaydıyla, sigorta şirketleri tarafından konut sigorta poliçesi yapılabilir.

 

 
36. Yenileme işlemi hangi tarihe kadar yapılabilir?

Poliçe vade bitiminden 30 gün sonrasına kadar yenileme işlemi, indirimli olarak yaptırılabilir.

 

37. Poliçe vadesi sona erdiğinde yenileme mutlaka eski sigorta şirketi ile mi yapılmak zorundadır?

Herhangi bir yetkili sigorta şirketi, acentesi ve ya banka şubesinden yenileme yaptırılabilir.

 

38. Dubleks evler için ZDS nasıl yapılır?

Toplam metrekare üzerinden tek bir poliçe düzenlenir.

 

39. ZDS poliçesi yaptırılırken arsa değeri dikkate alınır mı?

Zorunlu Deprem Sigortası poliçesi binaya gelen zararları kapsar. Deprem sonucunda arsa değeri değişmeyeceğinden, Zorunlu Deprem Sigortası yapılırken bu pay dikkate alınmaz.

 

40. Tapudaki metrekare ile meskende kullanılan metrekare farklı ise hangi değer dikkate alınmalıdır?

Poliçe yapılırken sigortalı beyanı esas alınır. Deprem olduğunda gerçek metrekare dikkate alınarak hasar hesaplaması yapılır.

 

41. Kat mülkiyeti olmadan ZDS poliçesi yapılabilir mi?

Binanın Zorunlu Deprem Sigortası’na tâbi olabilmesi için tapuya kayıtlı ve özel mülkiyete tâbi taşınmazlar (arsa, arazi vb.) üzerinde “mesken” olarak inşa edilmiş olması koşulu aranır. Buna göre, Tapu Müdürlükleri tarafından düzenlenmiş, tapu kaydını içeren ve özel mülkiyete tâbi olan (başka bir deyişle hazine ve kamu arazisi üzerinde bulunmayan) binalar Zorunlu Deprem Sigortası kapsamındadır. Kat mülkiyetinin bulunmaması durumunda da poliçe yapılabilir.

 

42. Hasar görmüş konutlar için ZDS poliçesi düzenlenebilir mi?

Ağır Hasarlı Binalar: Bu binaların güvenlik gereği yıkılması gereklidir. Bu nedenle yeniden inşasına kadar sigortalanması mümkün değildir.

Orta Hasarlı Binalar: Sigortalandırma, binaların onarılması ve/veya güçlendirilmesi zorunluluğu taşır; bu işlemlerin yerine getirildiğinin belgelendirilip sunulması koşuluyla mümkündür.

Hafif Hasarlı – Hasarsız Binalar: Bu binaların sigortalanmasında, sigortalının beyanı esas alınır ve sigorta düzenlemesi buna göre yapılır.

 

43. ZDS yaptırılmamış ama emlak vergisi ödeniyorsa teminattan yararlanılabilir mi?

ZDS vergi değildir; bir sigortadır. Poliçe yaptırarak konutu için teminat alan sigortalılar hasar durumunda poliçeleri doğrultusunda teminattan yararlanır.

 

44. Tapu Tahsis Belgesi ya da Çaplı Tasarruf Vesikası ile ZDS yaptırılabilir mi?

Binanın Zorunlu Deprem Sigortası’na tâbi olabilmesi için tapuya kayıtlı ve özel mülkiyete tâbi taşınmazlar (arsa, arazi vb.) üzerinde “mesken” olarak inşa edilmiş olması koşulu aranır. Buna göre, Tapu Müdürlükleri tarafından düzenlenmiş, tapu kaydını içeren ve özel mülkiyete tâbi olan (başka bir deyişle hazine ve kamu arazisi üzerinde bulunmayan) binalar Zorunlu Deprem Sigortası kapsamındadır.

 

45. Hak sahiplerine tapu dağıtımı yapılmamış kooperatiflerde (Bkz.) ZDS uygulaması nasıldır?

Henüz hak sahiplerine tapu dağıtımının yapılmadığı ve tapu senedinde “malik” olarak kooperatifin göründüğü durumlarda, Zorunlu Deprem Sigortası, kooperatif veya kendisine belirli bir bağımsız bölümün tahsisi yapılmış hak sahibi kooperatif üyesi adına yaptırılabilir.

 

46. Noter Satış Vaadi Sözleşmesi’ndeki “Alıcı” konumundaki kişi kendi adına ZDS yaptırabilir mi?

Noterde yapılan sözleşmeler satış vaadi niteliğindedir ve taşınmazın mülkiyeti devredilemediği için Satış Vaadi Sözleşmesi’ndeki “Alıcı” konumundaki kişinin kendi adına Zorunlu Deprem Sigortası yaptırmasına gerek bulunmamaktadır.

 

 
47. Devre Mülkler için ZDS nasıl düzenlenebilir?

Konutun tümü için ve yıllık olarak tek bir Zorunlu Deprem Sigortası poliçesi düzenlenir. Buna göre , “Devre Mülkler”de Zorunlu Deprem Sigortası poliçesinin, yönetici veya yetkilendirilen bir kişi tarafından yaptırılması ve priminin ortak malikler arasında paylaştırılması gereklidir.

 

48. Eski yıllara ait ZDS poliçeleri saklanmalı mıdır?

Eski poliçe bilgileri DASK sistemlerinde saklı tutulduğundan, vatandaşların poliçeleri saklama zorunluluğu bulunmaz.

 

49. Geneli “betonarme” olup, sadece çatısı “ahşap taşıyıcı üzeri kiremit kaplama” olan bir binanın yapı tarzı ne olarak seçilmelidir?

Çatısı dışındaki kısımları betonarme olduğu için bu binanın yapı tarzı “çelik betonarme” olarak kabul edilir.

 

 
50. Tapuda “kargir” ve “tam kargir” yazdığında, poliçenin “çelik betonarme karkas” üzerinden düzenlenmesi uygun mudur?

Tapuda yer alan “kargir” ve “tam kargir” ifadelerinin Zorunlu Deprem Sigorta poliçesinde “çelik-betonarme ” yapı tarzı üzerinden değerlendirilmesi uygundur.

 

 
51. ZDS poliçesinin sahte olup olmadığı nasıl anlaşılır?

Poliçenin geçerli olup olmadığının kontrolü test.dask.gov.tr internet sayfamızdan yapılabilmektedir.

 

 
52. Satın alınan bir dairenin ZDS poliçesi olup olmadığı nasıl öğrenilebilir?

DASK Çağrı Merkezi (ALO DASK 125) aranarak poliçe kontrolü yapılabilir.

 

 
53. ZDS yaptırıldıktan sonra poliçe ulaşmadığında ne yapılmalıdır?

Poliçeyi düzenleyen Banka/acente veya sigorta şirketi ile irtibata geçilmesi gereklidir.

 

 
54. Site yönetimi tüm binaları sigortalandırılmak istediğinde, tüm dairelere ulaşılamıyorsa, tümünün sigortalanması için ne yapılmalıdır?

Site yönetimi olarak “Sigorta Ettiren” sıfatı ile tüm dairelerin Zorunlu Deprem Sigortası yaptırılabilir. Bina/apartman yöneticileri tarafından tüm bağımsız bölümlerin sigortalanması durumunda %20 indirim uygulanır.

 

 
55. Poliçe süresi bitmeden önce yenileme işlemi yaptırılabilir mi ?

Poliçenin, süresi bitmeden önceki 60 gün içerisinde, poliçeyi düzenleyen acenteye başvurularak yenilenmesi mümkündür.

 

 

 
56. ZDS’de indirim uygulanır mı? Nasıl yararlanabilirim?

Vade bitişinden itibaren 30 gün içinde yenilenen poliçelere %10oranında indirim uygulanır.

 

 

 
57. Yapı Kullanım İzin Belgesi nedir?

İmar Kanununun 30. Maddesine göre, yapı tamamlandıktan sonra Belediye veya Valiliklerce ana yapının bütün bağımsız bölümleri için verilen ve bağımsız bölümlerin amacına uygun kullanıldığını ve projesine uygun inşa edildiğini gösteren belgedir. Bu belge bir apartmanın bağımsız bölümlerinin bir kısmı için verilmişse, “cins değişikliği” yapılamaz ve kat mülkiyetine geçilemez.

 

 

Sigorta Bedeli

 
58. Azami Teminat Tutarı nedir ve nasıl tespit edilir?

DASK, her yıl yapı maliyetlerindeki artışa paralel olarak belirlenen azami bir tutara kadar teminat sunar. Azami Teminat Tutarı’nın tespitinde mevcut yapı stokunun büyük bir kısmını oluşturan binaların yeniden inşa bedeli (arsa değeri hariç) dikkate alınır. Sigorta yaptıranların teminat tutarları (sigorta bedeli), bu azami teminat tutarını geçmemek üzere, meskenlerinin büyüklüğüne ve yapı tarzına göre belirlenir. Eğer meskenin değeri DASK tarafından verilen teminat tutarını aşıyorsa, sigortalı, aşan kısım için sigorta şirketlerinden isteğe bağlı olarak konut sigortası yaptırabilir.

 

 
59. Azami Teminat Tutarı’nı geçen binalarda -sigorta bedeline etki etmediği sürece- metrekare düşük gösterilebilir mi?

Her iki metrekarede de bedel ve prim değişmese de, poliçe düzenlenirken hasar durumunda problem yaşanmaması için doğru bilgi verilmesi gereklidir.

 

 
60. ZDS’de tespit edilen sigorta bedeline konutun arsa bedeli dahil midir?

Sigorta bedeline, konutun arsa bedeli dahil değildir. Herhangi bir depremde konut tamamen yıkılsa dahi, “arsa” üzerinde sigortalının arsa payı baki kalacağından arsa değeri dikkate alınmaz. Sigorta tazminatının hesabında, rizikonun gerçekleştiği yer ve tarihte, binanın piyasa rayiçlerine göre bulunan yeni inşa bedeli esas alınır.

 

61. ZDS poliçesi yaptırırken piyasa rayici mi yoksa tapudaki bedel mi esas alınmalıdır?

Bedel, meskenin brüt yüzölçümünün, Hazine Müsteşarlığı’nın belirlediği metrekare fiyatları ile çarpılmasıyla bulunur.

 

 
62. Evin bedeli, kredi için daha yüksek gösterilebilir mi?

Bedel, binanın brüt yüzölçümünün, Hazine Müsteşarlığı’nın belirlediği metrekare fiyatları ile çarpılmasıyla bulunur. Zorunlu Deprem Sigortası yapılan bir meskenin Sigorta Bedeli, hiçbir koşulda tarifede belirlenen Azami Teminat Tutarı’ndan çok olamaz. Alınan teminatın kredi bedelinden düşük olduğu durumlarda, isteğe bağlı konut sigorta poliçesi ile eksik kalan teminat tamamlanabilir.

 

 
63. Poliçe yapılırken metrekare olarak tapuda yazan bedel mi esas alınmalıdır?

Tapuda yazan metrekarenin, zaman içerisinde o dairenin inşasında değişikliğe uğrama ihtimali olduğundan ya da arsa tapularındaki metrekare dairenin kullanılan brüt yüzölçümünü yansıtmadığından, sigortalının beyanı esas alınmalıdır.

 

Sigorta Primi

 
64. Aynı konut için ZDS poliçesi satan sigorta şirketleri ve acenteleri tarafından farklı prim talep edilebilir mi?

Sigorta primleri, Hazine Müsteşarlığınca yayımlanan Zorunlu Deprem Sigortası tarife ve talimatında belirtilen esaslara göre belirlenir. Aynı konut için farklı sigorta şirketlerinin farklı prim talep etmesi mümkün değildir.

 

 
65. ZDS poliçe bedeli ve primi nasıl öğrenilebilir?

Söz konusu bilgiler test.dask.gov.tr adresinden, Zorunlu Deprem Sigortası poliçesi düzenlemeye yetkili şirketler ve/veya bağlı acentelerden ve 125 numaralı ALO DASK Çağrı Merkezi’nden öğrenilebilir.

 

66. Geçmiş yıllarda yaptırılmamış ZDS için geçmişe yönelik ceza ödenir mi?

Zorunlu Deprem Sigortası poliçesinin her yıl yaptırılması gerekli olmakla birlikte mevcut düzenleme çerçevesinde, poliçenin geçmiş yıllarda yaptırılmamış olmasından dolayı her hangi bir ceza ödenmez.

 

Hasar

 
67. Hasar durumunda DASK’a gönderilecek belge nelerdir?
 • Hak sahibine ait kimlik fotokopisi
 • Güncel tapu evrakı

 

 
68. Tazminat ödemeleri ne kadar süre içerisinde yapılır?

Tazminat tutarının kesinleşmesi ve evrakın tamamlanmasını takiben, tazminat ödemeleri en geç 1 ay içerisinde yapılır.

 

 
69. DASK’ın hasar ödeme kapasitesi nedir? Toplanan primler muhtemel hasar ödemelerini karşılayabilir mi?

DASK’ın olası bir deprem durumunda muhtemel yükümlülükleri ile ilgili olarak yeterli kaynağı bulunur. Bu kaynaklar temel olarak toplanan prim gelirlerin ve reasürans koruması, yani toplanan prim gelirinin yeniden sigortalanması sayesinde oluşur.

 

70. Bir deprem sonrasında hasar meydana geldiği takdirde neler yapılmalıdır?

Deprem sonrasında poliçe ve hasara neden olan depremin bilgileri ile ALO DASK 125 aranmalıdır.

 

71. Hasar ödemesinde muafiyet nasıl hesaplanır?

Sigorta bedelinin %2’sinin üzerinde olan tutar, tazminat ödemesi olarak sigortalıya ödenir.

 

72. Bir yıl içerisinde birden çok hasar olduğunda tek ödeme mi yapılır? Yani bir poliçe bir hasar için mi geçerlidir? Hasar olduğunda ödeme alındığında tekrar hasar olursa ödeme alınabilir mi?

Hasar olduğunda gerekli şartlar sağlanıyorsa ödeme yapılır. Bir poliçe bir hasar için geçerli değildir. Hasar ödemesi alındıktan sonra onarım yapıldığı takdirde bir sonraki hasarda, onarılan yerlerin eksper tarafından kontrolü sonucunda ödeme yapılabilir. Bu depremler aynı poliçe vadesinde olabileceği gibi birbirini takip eden poliçe vadelerinde de oluşmuş olabilir. Ancak bina herhangi bir depremde pert olmuş ve tazminat olarak sigorta bedelinin tamamı ödenmiş ise poliçe teminatı sona erer.

 

 
73. Tsunami olayı ZDS teminatı içinde midir?

Deprem sonrası tsunami oluşmuş ise; Zorunlu Deprem Sigortası poliçesinin kapsamında değerlendirilir.

 

74. Konuta ait poliçedeki bilgiler ile tespit edilen bilgiler farklı olduğunda hasar değerlendirmesi nasıl yapılır?

Konutun brüt yüzölçümü ya da yapı tarzının farklı olması durumunda Zorunlu Deprem Sigortası Genel Şartları C.2 maddesi kapsamında hasar tutarı alınan prim ve alınması gereken prim oranlanmasıyla yeniden hesaplanır.

 

 
75. Birden fazla hak sahibi olduğu tespit edildiğinde tazminat ödemesi nasıl gerçekleştirilir.

Tapu ya da veraset ilamında görülen hak sahiplerinin hisseleri oranında tazminat ödemesi yapılır.

 

 
76. Depremde poliçe kaybedilirse ve poliçe numarası da bilinmiyorsa, tazminat talebi hakkı ortadan kalkar mı?

Sigortalının tazminat alma hakkı ortadan kalkmaz. Sigortalının kimlik ve adres bilgileri ile ALO DASK 125’ten ihbarda bulunulabilir.

 

 
77. ZDS tazminat ödemesinin yapılabilmesi için konutun tamamen yıkılması mı gereklidir?

Zorunlu Deprem Sigortası poliçesi kapsamında hem tam hasar, hem de kısmi hasarlar sigorta bedeline kadar ödenir.

 

 
78. Depremde sigortalı konutta hasar olmayıp, sadece apartmanın ortak alanlarında (koridor, çatılar vs.) bir hasarın olması durumunda tazminat ödenir mi?

Depremde sigortalı konutta hasar olmayıp sadece ortak alanda hasar olması durumunda, sigortalının taşınmazdaki hissesi oranında tazminat ödemesi yapılır.

 

 
79. Kredi ile alınan konut üzerinde bankanın ipoteğinin bulunması durumunda tazminat ödemesi kime yapılır?

Poliçe üzerinde ya da tapu belgesinde ipotek bulunması durumunda; ipotek koyan firma muvafakat ediyor ise tazminat ödemesi tapu ya da veraset ilamındaki hak sahibine yapılır. Firma muvafakat etmiyor ise ipoteği koyan firmaya tazminat ödemesi yapılır.

 

Sigorta Poliçelerine Yapılacak Zeyil ve İptaller

 
80. Poliçedeki bilgilerin eksik veya yanlış yazılması durumunda ne yapılması gerekir?

Poliçenin düzenlendiği yetkili acenteye başvurulması gereklidir. Poliçenin üzerindeki il-ilçe-belde dışındaki bilgiler eksik veya yanlış yazıldığında, düzeltme yapılabilir.

 

 
81. Poliçe vadesi devam ederken adreste değişiklik olduğunda, yeni tapuya ilişkin olarak yürürlükteki sigorta üzerinde zeyil (gerekli bilgi düzeltmeleri) yapılabilir mi?

Adres ve tapu bilgilerindeki değişiklikler için poliçenin yaptırıldığı acenteye başvurularak, zeyil yaptırılabilir.

 

 
82. Konut kredisi kullanarak satın alınan binada ZDS yaptırıldıktan sonra, binanın eski sahibinin de ZDS poliçesi olduğu fark edildiğinde, ne yapılmalıdır?

Yeni yapılan poliçe iptal edilmelidir. Yürürlükte olan poliçeye menfaat değişikliği zeyili yapılarak binanın yeni sahibinin bilgileri yazılmalıdır.

 

 
83. Satıştan dolayı ikinci bir ZDS yaptırılırsa, ilk yapılan poliçe iptal edilebilir mi?

Satıştan dolayı Zorunlu Deprem Sigortası iptal edilemez. Bu tür durumlarda sonradan tanzim edilen ikinci poliçe iptal edilip, meskeni satın alan kişi adına mevcut poliçe üzerinde “menfaat değişikliği zeyili” yapılması gereklidir.

 

 
84. ZDS poliçesindeki yanlışlıkların düzeltilmesi ya da poliçedeki menfaat sahibinin değişmesi için ne yapmak gerekir?

Sigorta sözleşmesi süresi içinde konutun satışı vb. nedeniyle menfaat sahibinin değişmesi durumunda, yetkili acente ya da sigorta şirketine başvurularak bir “zeyilname” düzenlenmesi gereklidir. Benzer şekilde, poliçe bilgilerinde değişiklik yapılması ve yanlışlıkların düzeltilmesi de zeyilname ile mümkündür.

 

85. ZDS poliçesi iptal edilebilir mi?

Zorunlu Deprem Sigortası zorunlu bir poliçe olup iptal edilemez. Sadece Genel Şartlar C2 “Sigorta Ettirenin Beyan Yükümlülüğü Ve İptaller” maddesi gereğince Mükerrerlik ve Riskin ortadan kalkması durumlarında iptal edilebilir.