Teminat Kapsamı

 • Her türlü kanatlı hayvan hastalıkları (aşağıda belirtilen hastalıklar hariç)
 • Her türlü kazalar, zehirlenmeler
 • Her türlü doğal afetler
 • Yangın veya infilâk sebebiyle meydana gelen ölümler, zorunlu öldürmeler ve zorunlu kestirmeler

Teminat Dışında Kalan Haller

 • 3285 Sayılı Hayvan Sağlığı ve Zabıtası Kanununa göre ihbarı zorunlu bulaşıcı hastalıklar
 • Hırsızlık, kaybolma ve yer değiştirme halleri
 • Kanibalizm, tüy ve yumurta yeme, gagalama veya benzeri kötü alışkanlıklar
 • Hayvanların kongenital sakatlıkları ve normal gelişememeleri
 • Sigortanın başladığı tarihten önce mevcut hastalıklar, beslenme bozukluğu ve yetersizlikleri
 • Poliçe başlangıç tarihinden itibaren 8 günlük bekleme süresi içinde meydana gelen hastalıklar (viral, mikrobiyal, paraziter) nedeniyle sigortalı hayvanların ölmesi, öldürülmesi veya kestirilmesi
 • Sigortalının veya fiilinden sorumlu olduğu kişilerin kasıtlı veya ağır kusurlarından meydana gelen ölümler, öldürmeler ve kestirmeler
 • Aşı programındaki aşıların yaptırılmaması, karantina tedbirlerine uyulmaması ve gerekli tedbirlerin alınmaması sonucunda meydana gelebilecek hastalıklar sonucu ölümler, itlaflar ve kestirmeler
 • Sigortalı hayvanlarda bulaşıcı hastalık çıktığı zaman, Havuz tarafından yetkilendirilen veteriner hekimlerce onaylanmadığı takdirde, sirayete maruz hayvanların durumu ile ilgili hayvan sahibi tarafından alınacak kararlar sonucu meydana gelen ölümler, itlaf edilmeler veya mecburi kesimler
 • Grev, lokavt, kargaşa ve halk hareketleri ve kötü niyetli hareketler ve bunların gerektirdiği askeri ve inzibatı hareketlerin sebep olduğu tüm hasarlar
  Teminat kapsamındaki riskin gerçekleşmesinden sonra meydana gelen dolaylı zararlar

Sigortaya Kabul Koşulları

Bakanlar Kurulu kararı ile kapsamı belirlenen, biyo-güvenlik ve hijyen tedbirlerini almış tesislerde yetiştirilen kümes hayvanları, aşağıda belirtilen Sigortaya Kabul Koşulları kriterlerine uygun olarak yapılacak risk değerlendirmesi sonucunda sigortaya kabul edilir.

 • Aşılamalar
 • Biyo-güvenlik
 • Sağlık ve hijyen
 • Salmonella testi
 • Işıklandırma, sıcaklık, havalandırma ve hava kalitesi
 • Su ve yem
 • Temizlik ve kimyasallar
 • Hayvan kontrolü
 • Planlar ve güvenlik işlemleri
 • Acil durum ekipmanları
 • Hayvanların ve artıkların uzaklaştırılması
 • Salmonella ve mycoplasma uygulamaları

Sigorta edilebilecek hayvanlar yaşları itibarıyla aşağıda belirtilmiştir:

 • 1 günlükten 45 günlüğe kadar broiler civciv ve tavukları
 • 1 günlükten 16 haftalığa kadar yumurta tavuğu civcivleri
 • 17 haftalıktan 18 aylığa kadar yumurta tavukları
 • 1 günlükten 26 haftalığa kadar damızlık ve ana damızlık civcivler
 • 27 haftalıktan 20 aylığa kadar damızlık ve ana damızlık tavuklar
 • 1 haftalıktan 57 haftalığa kadar damızlık hindiler
 • 1 günlükten 16 haftalığa kadar dişi besi hindileri
 • 1 günlükten 20 haftalığa kadar erkek besi hindileri
 • 3 aylıktan 15 yaşa kadar deve kuşları

Muafiyet, Müşterek Sigorta Uygulaması – 2008

Muafiyet: D.D. Kümes Hayvanları Hayat Sigortalarında, hastalık ve diğer rizikolar nedeniyle D.D. Kümes Hayvanları Hayat Sigortası Muafiyet Tablosu – 2008 nda belirtilen süreler içinde meydana gelen zararların, kümes hayvanları kategorileri itibarıyla karşılık gelen muafiyet oranlarına tekabül eden tutarı aşan kısmi tazminatın hesaplanmasında esas alınır.

Müşterek Sigorta: Sigorta bedeli üzerinden hesaplanan muafiyet indirildikten sonra kalan zarar miktarı üzerinden müşterek sigorta tutarı hesaplanarak tazminat tutarından indirilir. Sigorta sözleşmesi kapsamında meydana gelecek hasarların %20’si sigorta ettirenin sorumluluğundadır.

Primlerin Tespiti

Sigorta primi, hayvan sayısı, yetiştirme amacı, sigorta bedeli ve koşullarına göre belirlenmektedir. Kümes Hayvanları Sigortalarında, poliçede yazılı primin %50’si Devlet tarafından karşılanmaktadır. Sigortalı tarafından ödenecek olan primin %25’i peşin alınır, kalan prim tutarı da en fazla 5 taksitle tahsil edilir. Broiler sigortalarında primin tamamı peşin tahsil edilir.

D.D. Kümes Hayvanları Hayat Sigortası Prim Fiyat Tabloları – 2008

2008 – Kümes Hayvanları Hayat Sigortasında, belirtilen şartlara uygun kümes hayvanlarının sigortalanmasında D.D. Kümes Hayvanları Hayat Sigortası Prim Fiyat Tablosu – 2008 unda görülen prim fiyatları uygulanır.

3 TL idare harcı: Belirtilen şekilde hesaplanarak bulunacak prim toplamına her bir poliçe için ayrıca 3 TL (Havuz) idare harcı ilave edilecektir. Bu tutar hiçbir şart ve nedenle iade edilemez.

2008 – Kısa Dönem Prim Tablosu: Devlet Destekli Kümes Hayvanları Hayat Sigortasında uygulanacak 2008 – Kümes Hayvanları Kısa Dönem Prim Tablosu

Poliçelendirme İşlemleri

Çiftçilerimiz, biyo-güvenlik ve hijyen kuralları sağlanmış kapalı sistemde yetiştirilen kümes hayvanlarını sigortalatmak için şirketimize veya acentelerimize başvurur. Acentemiz, TARSİM tarafından yaptırılan risk inceleme işleminden sonra poliçeyi düzenler.

Hasar İhbarları

Kümes Hayvanları Sigortalarında en geç 24 saat içinde TARSİM’e yapılır.

Kümes Hayvanları Sigortalarında; Tarım Sigortaları Havuzu İşletmesi AŞ (TARSİM) tarafından görevlendirilen veteriner hekim hasar ihbarı yapılan hayvanları/kümesi en kısa süre içersinde görüp gerekli incelemesini yaparak Çiftlik Hayvanları Sigortaları Kanatlı Hayvan Hasar Raporunu düzenler ve kesinleşen tazminat miktarları en geç 30 gün içinde yine TARSİM tarafından sigortalıya banka kanalıyla ödenir.