Kasko Hakkında Sorular

Trafik Sigortası Hakkında Sorular

Hasar Hakkında Sorular

Sağlık Sigortası Hakkında Sorular

Zorunlu Deprem Sigortası Hakkında Sorular

Konut Sigortası Hakkında Sorular

Ferdi Kaza Sigortası Hakkında Sorular

Seyahat Sigortası Hakkında Sorular

Kasko

Kasko nedir?

Kasko Sigortası aracın yanması, çalınması, çalınmaya teşebbüs edilmesi veya kaza sonucunda oluşabilecek zararları güvence altına alan bir sigorta türüdür. Hasar gerçekleştiğinde sigorta sahibini güvence altına alır. Zorunlu değil, isteğe bağlı olarak yaptırılmaktadır.

Kasko sigortasında neler teminata dahildir?

Kasko Sigortasının ana teminatları çarpma, çarpılma, yanma, çalınmadır. Ek teminatlarsa sigorta şirketi bazında değişmektedir ancak en çok verilen teminatlar; ferdi kaza teminatı, deprem teminatı, sel ve su baskını, terör, ihtiyari mali mesuliyet, eskime, kullanım gelir kaybı, yangın dışında oluşan zararlar, hasarsızlık koruma, yeni değer klozu, cam kırılması, kişisel eşya gibi sıralanabilir.

Kasko Sigortası teminat kapsamına göre nasıl sınıflandırılır?

Dar Kasko, Kasko, Genişletilmiş Kasko, Tam kasko

Kasko ürün çeşitleri nelerdir?
Dar Kasko: Ana teminat gruplarından bir kısmı için teminatın verildiği üründür.
  Kasko: Ana teminat gruplarının tamamı için teminatın verildiği üründür.
  Genişletilmiş Kasko: Ana teminat gruplarının tamamı ve bu genel şartlarda ek sözleşme ile teminat kapsamına dahil edilebilecek risklerden bir kısmı için teminatın verildiği üründür.
  Tam Kasko: Ana teminat gruplarının tamamı ve bu genel şartlarda ek sözleşme ile teminat kapsamına dahil edilebilecek tüm riskler için teminatın verildiği üründür.
  Sigorta şirketleri teminatın içeriğine göre poliçe başlığında en az 16 punto büyüklüğünde harflerle söz konusu ürün ismini yazmaktadırlar.
01.04.2013 tarihinde yürürlüğe giren Kasko Sigortası genel şartlarında hasar ödemelerine yönelik ne gibi değişiklikler olmuştur?

Hasar tazminine ilişkin düzenlemelere gidilmiştir. Şöyle ki; hasar tazmininin ne şekilde yapılacağı poliçede açıkça belirtilecektir. Onarım yapılacak olması halinde poliçede, onarımın şirketçe belirlenecek servislerde veya sigortalı tarafından belirlenecek servislerden hangisinde yapılacağı ile ayrıca hasarın tazmininde orijinal parça veya eşdeğer parça gibi seçeneklerinden hangisinin kullanılacağı poliçede belirtilecektir.
- Onarımın sigorta şirketi tarafından belirlenen serviste mi yoksa sigortalı tarafından belirlenen serviste mi yapılacağı, hasar tazmininde orijinal parça mı yoksa eşdeğer parça mı kullanılacağı poliçede belirtilecektir.
- Tazminatın ödeme süresine ilişkin olarak da düzenlemeye gidilmiş ve sigorta şirketinin talep ettiği belgelerin kendisine eksiksiz olarak verilmesi ve zararın eksper vasıtasıyla tespiti kararlaştırılmış ise eksper raporunun tesliminden itibaren en geç 10 iş günü içinde Genel ve Özel Şartlar kapsamında gerekli incelemeleri tamamlamak ve ödemeye engel bir durumun bulunmaması halinde tazminat miktarının tespit edilip sigortalıya ödeneceği, tazminat ödeme borcunun her halde hasarın ihbarından itibaren 45 gün sonra muaccel olacağı hükme bağlanmıştır.

Full Kasko nedir?

Full Kasko, genişletilmiş kaskodur. Genişletilmiş kasko, çarpma-çarpılma, yanma, çalınma ve çalınmaya teşebbüs gibi ana teminatları içerir. Bu teminatlara ek teminatlar da dahil ettirebilirsiniz. Ek teminatlar aracınızda farklı durumlarda meydana gelebilecek hasarlara karşı maddi güvence sağlar. Ek teminatlar arasında; doğal afetler, toplumsal hareketler ve terör olayları sonucunda meydana gelen hasarların teminatlarıdır.

Muafiyetli Kasko ne demektir?

Kaskoda muafiyet, hasarın belirli bir miktarının sigortalı tarafından karşılanması halidir. Yani; aracın sigorta bedelinin ya da hasarın belli bir yüzdesine kadar oluşan zararların sigortalı tarafından, üstünün ise sigortacı tarafından yüklenilmesidir.

Kasko sigortalarında aracın değeri nasıl belirlenir?

Türkiye Sigorta ve Reasürans Şirketleri Birliği tarafından hazırlanan araç kasko değer listesine göre tespit edilmektedir. Buna ilave olarak; ses, iletişim ve görüntü cihazları ile taşıta sonradan ilave edilen radyo-teyp, telefon, televizyon, klima gibi cihazlar, aksesuar sigortası kapsamı içine dahil edilir. Bunlar için ayrıca sigorta bedeli belirtilmesi gerekir.

İnternet üzerinden bir yıldan kısa süreli Kasko Sigortası poliçesi düzenlenebilir mi?

İnternet üzerinden 1 yıldan kısa süreli online poliçe düzenlenemez.

Kasko poliçem yurt dışında geçerli midir?

Kasko poliçesi yurt dışı teminatlı olarak satın alınırsa yurt dışında geçerli olacaktır.

Aracım için farklı sigorta şirketlerinden birden fazla kasko yaptırabilir miyim?

Birden fazla sigorta şirketinden teklif alınabilir ancak sadece bir sigorta şirketinden poliçe onaylanabimektedir.

Kasko poliçesinde teminat kapsamına alınmayan riskler nelerdir?

Kara Araçları Kasko Sigortası Genel Şartlarına göre Kasko Sigortası kapsamı dışında kalan haller aşağıda belirtilmiştir:
• Meydana gelecek savaş, nükleer tehlikeler ve bu olaylardan dolayı güvenlik güçleri tarafından alınan önlemler neticesinde aracın uğradığı hasarlar
• Kamu otoritesince uygulanabilecek yaptırımlar neticesinde araca verilen zararlar (kamu otoritesince aracın çekilmesi hariç)
• Aracın sürücü belgesine sahip olmayan kişilerce kullanılması esnasında meydana gelen hasarlar
• Alkol, uyuşturucu ve benzeri maddelerin etkisi altındaki kişiler tarafından aracın kullanılması esnasında meydana gelen zararlar
• Sigortalı ya da sigortalının hareketlerinden sorumlu olduğu şahıslar veya birlikte yaşadığı şahısların bilerek veya isteyerek verdiği zararlar ile bu şahısların sigortalı aracı çalması veya kaçırması gibi sebeplerden biri neticesinde ortaya çıkan zararlar
• Periyodik olarak bakım ve onarımının yapılmaması sonucunda çürümeler, paslanma, eskime, yağsızlık, susuzluk ve donma sebebiyle araçta oluşabilecek zararlar
• Aracın kendi kuvveti ile hareket ederek girip çıkabileceği, belirli bir tarifeye bağlı, ruhsatı olan ve düzenli olarak sefer yapan gemi ve trenler haricindeki araçlarla nakli esnasında oluşabilecek kazalarda araca verilecek hasarlar

Kasko genel şartları nelerdir?

Kara Araçları Kasko Sigortası Genel Şartlarına göre verilen teminarlar: •Aracın karayolunda veya demiryolunda kullanılabilen motorlu, motorsuz araçlarla çarpışması
•Gerek hareket gerek durma halinde iken sigortalının veya aracı kullananın iradesi dışında araca ani ve harici etkiler neticesinde sabit veya hareketli bir cismin çarpması veya aracın böyle bir cisme çarpması, devrilmesi, düşmesi, yuvarlanması gibi kazalar
•Üçüncü kişilerin kötü niyet veya muziplikle yaptıkları hareketler, ile fiil ehliyetine sahip olmayan kişilerin yol açacağı zararlar
•Aracın yanması
•Aracın veya araç parçalarının çalınması veya çalınmaya teşebbüs edilmesi

Kasko sigortasında sahip olunan haklar ne kadar sürede zaman aşımına uğrar?

Sigorta sözleşmesinden doğan bütün haklar iki yılda zaman aşımına uğrar.

Aracın kazaya karışması Kasko sigortası primini etkiler mi?

Aracın kazaya karışması kasko primini etkiler, kaza sonucu sigorta şirketleri poliçe teminat ve limitlerine göre hasarsızlık indirimi ya da prim artırımı yapabilir.

Araçta bulunan orjinal aksesuarlar kasko teminatına dahil midir?

Sigortalı aracın fabrika çıkışı orijinalinde bulunan aksesuarlar teminata otomatik olarak dahildir ancak sonradan araca monte edilen aksesuarlar poliçede sigortalı tarafından belirtilmediği müddetçe teminat kapsamında değildir.

Araç aksesuarları Kasko Sigortası kapsamına dahil midir?

Sigortalanan aracın fabrika çıkışı orijinalinde olmayan aksesuarlar poliçede belirtilmediği sürece teminata dahil değildir. Araca sonradan monte edilen aksesuarlar (radyo-teyp, kolon, çelik jant, özel lastik, telsiz, telefon ve diğer aksesuarlar) sigorta bedeli belirtilerek ve primi ödenerek teminata dahil edilebilir.

Araçlarda taşınan yük Kasko Sigortası teminatına dahil edilebilir mi?

Dahil edilebilir. Yük taşımaya uygun araçlarda (kamyonet, kamyon, tanker) sigorta ettirilen taşıtta taşınan ve taşıt sahibine ait olan emtia, taşıtın uğrayacağı tam kasko hasarları sonucunda zarar görmesi halinde poliçede yazılı değer üzerinden sigorta kapsamına alınmaktadır.

Kasko Sigortası, deprem teminatında muafiyet uygulamakta mıdır?

Deprem hasarında poliçede belirtilen oranlarda muafiyet uygulanmaktadır.

Kasko Sigortasında sel muafiyeti uygulanmakta mıdır?

Sel hasarında poliçede belirtilen oranlarda %2 tenzili muafiyet uygulanmaktadır, bu muafiyet sigortalı talebine bağlı olarak kaldırılabilmektedir.

Anahtar kaybı teminatı nedir?

Sigortalı aracın anahtarının kaybolması sebebi ile aracın güvenliğini sağlamak için yapılan anahtarın kopyalanması alarm ve immobilizerin yeniden kodlanması komple kilit kontak setinin değiştirilmesi masrafları, Poliçede belirtilen limitlerle teminat altında olacaktır.

Aracın asıl anahtarla çalınması teminatı ne demektir?

Araç anahtarının; sigortalı veya araç sürücüsünü öldürmek, yaralamak, zor ve şiddet kullanmak veya tehdit etmek sureti ile aracın çalınması veya çalınmaya teşebbüs edilmesi sonucu meydana gelebilecek ziya ve hasarlar ve sigortalı veya araç sürücüsü tarafından ikametgah/işyeri niteliğindeki kapalı ve kilitli bir mahalde muhafazası sırasında bu mahalle kırmak, delmek, yıkmak, devirmek, zorlamak, zorlamak, araç-gereç kullanarak veya bedeni çeviklik sayesinde tırmanmak veya aşmak sureti ile girilerek aracın çalınması veya çalınmaya teşebbüs edilmesi sonucu meydana gelecek ziya ve hasarlar teminat kapsamına dahil edilmiştir.

Kasko poliçesinde ek teminatı olarak verilen İhtiyarı Mali Mesuliyet teminatı ne alma gelmektedir?

Karayolları Trafik Kanununa ve Genel Hükümlere göre aracın işletenine düşen sorumluluk; trafik sigortası limitlerini aşıyor ise bunun üzerinde kalan kısım için paket poliçede belirlenen limitler dahilinde ilave teminat alınma imkanı bulunmaktadır.

Kasko poliçesinde ek teminat olarak verilen Ferdi Kaza ne demektir?

Vefat ve kalıcı sakatlığa karşı araçta bulunan şoför ve yolcuları güvence altına alır. Bir kaza sonucunda araçta bulunanların vefat etmeleri halinde kanuni varislerine, kalıcı sakat kalmaları halinde ise kendilerine poliçede yazılı limitlerle tazminat ödenir.

Kasko sigortası olan aracın ruhsat sahibi değişirse, aracı yeni alan kişi kasko sigortasını devir alabilir mi?

Kasko poliçesinin süresi boyunca aracın el değiştirirse poliçe otomatik olarak geçerliliğini yitirecektir.

Sigortalı öldüğünde kasko poliçesinin durumu ne olur?

Kasko sigortasında; sigortalının vefatı durumunda tüm hak ve menfaatler ile borçlar, sigortalının kanuni varislerine devreder. Devir için veraset ilamının ibrazı gereklidir.

Kasko sigortası olan araç poliçe vadesi içerisinde satılarak başka bir araç satın alındığı takdirde, önceki kasko poliçesinin devamı söz konusu olabilir mi?

Evet, sağlanabilir ancak hasarsızlık indiriminden yararlanabilmek için poliçenin kesintisiz devam etmesi şarttır. Yani araç satıldığı anda, yeni aracın poliçeye dahil edilmesi gerekmektedir.

Kasko sigortasında hasarsızlık indirimine hak kazanmış bir aracın sigorta yenilemesinin başka şirkete yaptırılması durumunda hasarsızlık indirimi devam eder mi?

Kasko poliçelerinde şirketler arasında uygulanacak hasarsızlık indirimleri, Tramer kayıtlarından o araca ait çekilecek olan referans bilgilerine göre kontrol edilerek devam ettirilmektedir.

Kusurun %100 karşı tarafta olduğu bir kazada kasko sigortasından yararlanmak hasarsızlık indirimini etkiler mi?

Kaza halinde kusurunuzun olmadığı resmi olarak belgelendirilmiş ise, sigorta şirketiniz hasar bedelini karşı tarafın sigortasından tazmin edeceği için sizin hasarsızlık indiriminiz etkilenmemiş olur.

Başka şirketten kazanılmış hasarsızlık indirimi şirket değiştirilmesi durumunda kullanılabilir mi?

Kasko poliçelerinde şirketler arasında uygulanacak hasarsızlık indirimleri, Tramer kayıtlarından o araca ait çekilecek olan referans bilgilerine göre kontrol edilerek otomatik olarak devam ettirilmektedir.

Kasko sigortasında hasarsızlık indirimine hak kazanmış bir araç satıldığında, yeni alınan araçta da bu hak devam eder mi?

Mevcut araca ait kasko poliçesine, zeyilname ile yeni aracın bilgileri dahil edilebilir. İki araç arasında prim farkı var ise sigortalıdan tahsil edilir. Sigortalının eski poliçesinde ki hasarsızlık indirimi, önceki şirkete ait poliçe bilgileri, Tramer belge no’su belirtilerek ve indirim belgesinde adı geçen aracın satıldığını teyit eden satış sözleşmesi/ruhsat temin edilerek, aynı indirim oranı yeni düzenlenecek kasko poliçesine de dahil edilir.

Hasarsızlık indirimleri şirket değişiklikerinde devam eder mi?

Kasko sigortalarında, sigorta şirketi değişikliklerinde hasarsızlık indirimleri TRAMER kayıtları sigorta şirketleri tarafından kontrol edilerek devam ettirilir. Ayrıca araç değişikliklerinde de hasarsızlık indirimleri devam ettirilir.

Kasko Sigortasında yıllara göre hasarsızlık indirim oranları nedir?

Hasarsız geçirdiğiniz bir kasko yılı içinde:
İlk 12 aylık sigorta süresi sonundaki yenilemede % 30
İkinci 12 aylık sigorta süresi sonundaki yenilemede % 40
Üçüncü 12 aylık sigorta süresi sonundaki yenilemede % 50
Dördüncü 12 aylık sigorta süresi sonundaki yenilemede % 60 oranlarında indirim alabilirsiniz.

Hasar olduğunda ne yapılmalıdır?

•Hasar olduğu andan itibaren 5 gün içinde sigortacıyı haberdar etmek gerekmektedir.
• Gerekli kurtarma ve koruma önlemlerini almak gerekmektedir.
• Sigortacının talebi üzerine, rücu hakkının kullanılmasına yararlı olacak olayın ve zararın nedeni ile ilgili tüm bilgi ve belgeleri gecikmeksizin sigortacı ile paylaşmak gerekmektedir.
• Hasarın tahmini miktarını belirtir yazılı bir bildirimi uygun süre içinde sigortacıya vermek gerekmektedir.
• Hasardan dolayı dava yolu ile veya başka yollarla bir tazminat talebi karşısında kaldığı veya aleyhine cezai kovuşturmaya geçildiği hallerde, durumdan sigortacıyı derhal haberdar etmek ve zarar ziyan talebine ve cezai kovuşturmaya ilişkin olarak almış olduğu ihbarname, davetiye ve benzeri tüm belgeleri hemen sigortacıya vermek gerekmektedir.
• Sigorta konusu ile ilgili başka sigorta sözleşmeleri varsa bunları sigortacıya bildirmek gerekmektedir. Hasarın meydana geldiği tarihte poliçenin tahsilâtının yapılmış olması gerekmektedir.

Hasar dosyamın sonucunu nasıl öğrenebilirim?

Sigortalılara tüm hasar dosyalarının sonuç ve aşamaları hakkındaki bilgileri sigorta şirketlerinin poliçe üzerinde yazan hasar numaralarından Müşteri İletişim Merkezi yetkilerinden veya Egeser Sigorta Müşteri Hizmetlerinden 7/24 öğrenebilirler.

Yukarı

Trafik

Trafik sigortası nedir?

Trafik sigortası; karayolları trafik kanunu uyarınca yapılması zorunlu olan sigorta herhangi bir kaza durumunda karşı tarafın malına veya canına verilen hasarı -kabahat oranına bağlı olarak kısmen veya tamamen karşılar.

Trafik sigortası genel şartları nedir?

•Sigortacı, poliçede tanımlanan motorlu aracın işletilmesi bir kimsenin ölümüne veya yaralanmasına veya bir şeyin zarara uğramasına sebebiyet vermiş olmasından dolayı 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu'na göre işletene düşen hukuki sorumluluğu, zorunlu sigorta limitlerine kadar temin eder.
•Meydana gelen bir kazada zararın önlenmesi veya azaltılması amacıyla, sigorta ettirenin yapacağı makul ve zorunlu masraflar sigortacı tarafından karşılanır .
•Bu sigorta işletenin (sigorta ettirenin) haksız taleplere karşı savunmasını da temin eder. Detaylı bilgi için Karayolları Motorlu Araçlar Zorunlu Mali Sorumluluk Genel Şartlarını inceleyebilirsiniz.

Trafik sigortasının teminatları nelerdir?

Araç ve Kaza Başına Maddi Hasar Teminatı: Bu teminat karşı tarafa verdiğinizmaddi zararları teminat altına almaktadır. Kusurlu olduğunuz bir kazada birden çok araç zarar gördüyse olay başı teminatı devreye girmektedir.
Kişi ve Kaza Başına Sağlık Giderleri Teminatı: Bu teminat karşı tarafa verdiğiniz bedeni zararları teminat altına almaktadır. Burada araçtaki kişi sayısı esas alındığından araç tipine göre teminatlar değişmektedir.
Kişi ve Kaza Başına Sakatlanma ve Ölüm Teminatı: Kaza sonucu bir kimsenin ölümüne yol açmanız halinde; ölenin defin masraflarıyla ölen kişinin geride kalanlarına manevi tazminat teminatı vermektedir. Sakatlanma teminatıysa, karşı tarafın kaza sonucu kısmen veya tamamen çalışamaz hale gelmesi sonucu meydana gelen zararları kapsamaktadır.

Trafik sigortasında teminatlar ne zaman başlar ve ne zaman sona erer?

Sigorta, poliçede başlama ve sona erme tarihleri olarak yazılan günlerde aksi kararlaştırılmadıkça Türkiye saati ile öğleyin 12:00'da başlar ve öğleyin saat 12:00'da sona erer.

Kısa süreli trafik sigortası yaptırmak mümkün müdür?

Kısa süreli trafik sigortası yaptırmak mümkün değildir.

Trafik sigortasında limitler arttırılabilir mi?

Trafik poliçesinin teminat limitleri ile uygulama esasları Hazine Müsteşarlığı'nca belirlenip resmi gazetede yayınlanarak yürürlüğe girer. Bunlar tüm sigorta şirketlerinin uygulamak zorunda olduğu esaslardır. Limit arttırımı trafik poliçesine ek olarak satın alınan İhtiyari Mali Mesuliyet poliçesi veya kasko poliçesine eklenecek teminatla arttırılabilir.

Trafik sigortası yurt dışında da geçerli mi?

Bu sigorta Türkiye sınırları içinde geçerlidir.

Yurt dışında trafik sigortasının tüm teminatları geçerli midir?

Trafik sigortası Türkiye sınırları dahilinde geçerliği olduğundan teminatları geçersiz olacaktır.

Tedavi giderleri trafik sigortası kapsamında karşılanır mı?

Tedavi giderleri trafik sigortası kapsamında belirlenen limitler dahilinde karşılanmaktadır.

Trafik Sigortası manevi tazminat taleplerini karşılar mı?

Trafik Sigortasında manevi tazminat talepleri teminat dışı kalan haller arasındadır. Ancak ihtiyari Mali Mesuliyet ek sözleşmesi ile teminat altına alınabilir.

Trafik Sigortasında teminat dışında kalan durumlar nelerdir?

• İşletilme halinde olmayan araçların sebep olacağı zararlar
•İşleten tarafından ileri sürülecek tazminat talepleri
• İşletenin eşinin, usul ve füruunun, kendisine evlat edinme ilişkisi ile bağlı olanların ve birlikte yaşadığı kardeşlerinin mallarına gelen zararlar nedeniyle ileri sürebilecekleri talepler
• Zarar görenlerin beraberinde bulunan bagaj ve benzeri eşya dışında araçta veya römorklarda taşınan eşyanın uğrayacağı zararlardan dolayı işletene karşı ileri sürülecek talepler
• Manevi tazminat talepleri
• İşletenin, Karayolları Trafik Kanunu uyarınca eylemlerinden sorumlu tutulduğu kişilere karşı yöneltebileceği talepler
• İşletenin aracına veya bu araç vasıtasıyla çekilen römorklara ve yarı römorklara veya çekilen araçlara gelecek zararlar nedeniyle ileri sürülecek talepler
• Motorlu araçlarla ilgili mesleki faaliyetlerde bulunan teşebbüslere, gözetim, onarım, bakım, alım-satım, araçta değişiklik yapılması amacı ile veya benzeri bir amaçla bırakılan aracın sebep olacağı zararlara ilişkin her türlü talepler
• Aracın, yetkili makamların izniyle tertip olunan yarışlara katılması veya yarışlara katılan araçlara eşlik etmesi ile gösteride kullanılması sonucunda meydana gelecek zararlar
• Çalınan veya gaspedilen araçların sebep oldukları ve Karayolları Trafik Kanunu'na göre işletenin sorumlu olmadığı zararlar ile aracın çalındığını veya gaspedildiğini bilerek binen kişilerin zarara uğramaları nedeniyle ileri sürülecek talepler ile çalan ve gaspeden kişilerin talepleri
• Motorlu bisikletlerin kullanılmasından ileri gelen zararlar
• 3713 sayılı Terörle Mücadele Kanununda belirtilen terör eylemlerinde ve bu eylemlerden doğan sabotajda kullanılan araçların neden olduğu ve 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanununa göre işletenin sorumlu olmadığı zararlar ile aracın terör eylemlerinde kullanıldığını veya kullanılacağını bilerek binen kişilerin zarara uğramaları nedeniyle ileri sürecekleri talepler, aracı terör ve buna bağlı sabotaj eylemlerinde kullanan kişilerin talepleri
•Dolaylı zararlar nedeniyle yöneltilecek tazminat talepleri

Zorunlu Karayolu Taşımacılık Mali Sorumluk Sigortası yaptırmış bir araca trafik sigortasında bir indirim yapılır mı?

Zorunlu Karayolu Taşımacılık Mali Sorumluk Sigortası yaptırmış bir araca trafik sigortasında bir indirim uygulaması yapılabilmektedir.

Trafik Sigortası primleri bütün şirketlerde aynı mıdır?

Trafik Sigortası primleri serbest tarife uygulaması esası gereği sigorta şirketleri bazında farklılık göstermektedir.

Trafik Sigortasında hasarsızlık indirim oranları nedir?

Basamak No - Hasarsızlık İndirimi % -Prim Arttırımı %
7 20
6 15
5 10
4 -
3 - 20
2 - 40
1 - 60

Trafik sigortasının bir ay önce iptali yapılarak yeni araç alınması durumunda hasarsızlık indirimi kullanılabilir mi?

Hasarsızlık indiriminden yararlanabilmek için poliçenin kesintisiz devam etmesi şarttır. Yeni araç satın alındığında, zeyilname ile yeni aracın poliçeye dahil edilmesi gereklidir. Bunun için sigortalı, yeni aracı hemen satın almamışsa, satın alıncaya kadar geçen sürede poliçeyi dondurabilir. Sigorta bitim tarihinden önce herhangi bir tarihte, yine aynı cins araç alındığı bildirildiğinde, poliçe süresi, durdurulan süre kadar uzatılır ve hasarsızlık indirimi yeni araçta da devam ettirilir. İki araç arasında prim farkı var ise sigortalıdan tahsil edilir.

Trafik sigortasının satıştan iptal edilmesi durumunda ne kadar iade alınır?

Trafik sigortasının satıştan dolayı iptal edilmesi durumunda iptal tarihinden itibaren poliçe bitiş tarihine kadar geçecek süre içerisindeki tahakkuk edecek olan prim tutarı kadar iade yapılmaktadır.

Satılan aracın trafik sigortası yeni alıcıya devredilebilir mi?

Satılan aracın trafik sigortası yeni alıcıya devredilememektedir.

Mülkiyet değişikliğinde Trafik Sigortası nasıl işlemektedir?

Mülkiyet değişikliğinde, eski araç sahibinin mevcut trafik sigortası poliçesi yeni araç sahibini 15 gün süresince teminat altına almaktadır.

Ölüm, yaralanma sonucunda geçici veya kalıcı iş görememe hali trafik sigortası kapsamına dahil midir?

Tedavi giderlerinin dışında, bu şekilde bir kayıp da varsa, yine aynı teminat limiti ile sınırlı olmak kaydıyla, trafik poliçesi tarafından ödenir.

Yukarı

Hasar

Hasardan sonra sigortalı ne yapmalıdır?

Hasar sonrası yapmanız gerekenleri aşağıda maddeler halinde sıraladık: • 444 10 50 Sigortayeri Müşteri Hizmetlerini arayarak hasar ihbarında bulunun. (i) Yasa gereği hasar tarihinden itibaren 5 iş günü içerisinde hasar ihbarı yapmanız gerekmektedir. • Hasar anında sizden sigortalı değilmişçesine zararı önlemeye, azaltmaya ve hafifletmeye yarayacak önlemleri almanız beklenmektedir. Ancak zorunlu ve acil durumlar dışında hasar konusu yer veya mallarda bir değişiklik yapmayın, hasara ilişkin delil ve kanıtları koruyun.
• Hasar dosyanız oluşturulurken iletişim bilgilerinizi eksiksiz olarak bırakın.
• En kısa sürede sizden istenen hasar evraklarını size iletilen adrese ulaştırın.
• Hasar tespiti için size eksper yönlendirilmesi yapıldıysa, eksperin talimatlarına uyun.
• Hasara dair resmi makamlarca verilen her türlü evrağı ve hasarla bağlantılı yaptığınız tüm harcama ve masraflarınızı kanıtlamak için size verilen belgeleri (servis formu, fatura, fiş) mutlaka saklayın.
• Hasar dosya takibini kolayca yapabilmeniz için hasar dosya numarasını mutlaka not alın.
• Sigorta şirketinin sizden hasarla ilgili ek belge isteme hakkı vardır, bu gibi durumlarda tazminatınızın en kısa sürede ödenebilmesi için evrakları hızlıca sigorta şirketine ulaştırın.

Başka bir taşıtla taşınırken oluşan hasar Kasko Sigortası kapsamına dahil midir?

Aracın kendi gücüyle girip çıkacağı, ruhsatlı ve tarifeli çalışan gemi ve trenlerde taşınması esnasında oluşan hasarlar teminata dahil olup, diğer taşımalar sırasında oluşan hasarlar kapsam dışındadır.

Anahtar kaybı veya çalınması sonucunda araç merkezi kilit sisteminin değiştirilmesi için yapılan harcamalar Kasko Sigortası kapsamında mıdır?

Bu bir ana teminat olmadığı için kasko poliçesinde bulunmayabilir, sigortalı tarafından istenir ise poliçe kapsamına eklenebilir. Anahtarların kaybı ile ilgili ek teminat poliçede yok ise hasar talebi karşılanmamaktadır.

Kasko poliçesi, aracın tamirde geçen süresince oluşan kullanım ve gelir kaybından doğan zararları karşılar mı?

Bu teminat, ana teminat olmadığı için kasko poliçesinde bulunmayabilir. Ancak sigortalı aracın kasko teminatına dahil olan bir kaza sonucu zarar görmesi halinde (çalınma hali hariç) makul tamir süresi içinde, taşıtın kullanım ve gelir kaybından doğan, özel araçlar için ulaşım giderleri, ticari araçlar için iş durması teminatları, belirlenen limitlerle sınırlı olarak ek prim ile teminat altına alınabilir.

Kasko poliçesi kapsamında hasar nedeniyle karşı araca verilen zararlar karşılanır mı?

Hayır. Kasko Sigorta poliçesi, sigortalının kendi aracında oluşan hasarı karşılamaktadır. Ancak karşı araçta/üçüncü şahıslarda oluşan zararların trafik sigortasını aşan kısmı için kasko poliçesinin ihtiyari mali mesuliyet teminatı limitler dahilinde üçüncü şahsa ödeme yapabilir.

Kasko Sigortası sahibi/sigortalı, hasar anında neleri yapmakla yükümlüdür?

• Kasko sigortası sahibi, öncelikle hasarın gerçekleştiği tarihi öğrendikten itibaren en geç 5 iş günü içerisinde durumu sigortacıya bildirmekle yükümlüdür. • Sanki sigortalı değilmişçesine gerekli kurtarma ve koruma önlemlerini almalı ve bu amaçla sigortacı tarafından verilen talimatlara da elinden geldiğince uymalıdır.
• Aracın çalınması halinde ise, durumu öğrenir öğrenmez derhal yetkili makamlara bildirimde bulunmalıdır.
• Rücu işlemlerinde kullanılacak bilgi ve belgeleri de, gecikmeden sigortacıya vermelidir.
• Zararın tahmini miktarı ve söz konusu zarara neden olan olay beyan şeklinde yazılı makul ve uygun bir süre içinde sigortacıya bildirilmelidir.

Kasko poliçe primleri poliçede belirtilen tarihte ödenmezse sigorta şirketinden hasar tazminatı alınabilir mi?

Kasko sigorta poliçenin Prim Ödeme Klozunda “ Sigorta şirketinin sorumluluğu; sigorta priminin peşin ödenmesi kararlaştırılmış ise tamamının, taksitle ödenmesi kararlaştırılmış ise ilk taksitinin ödenmesi ile başlar. Sigorta ettiren, taksitlerden herhangi birini vadesinde ödememiş ise temerrüde düşer. Temerrüt halinde Borçlar Kanunu hükümleri uygulanır ve aynı kanunun 107. maddesinin 3.bendi uyarınca; herhangi bir mehil ve ihtara gerek kalmaksızın sigorta poliçesi fesih edilmiş olur” Bu nedenle poliçe primleri, poliçede yazılı tarihlerde ödenmediyse, hasar tazminat talebi karşılanamaz.

Kasko Sigortasında aracın pert/ağır hasarlı olması halinde veya çalınması durumunda kasko poliçesinde yazan sigorta bedeli mi ödenir?

1.4.2013 tarihinde yürürlüğe giren Kasko Sigortası Genel Şartları’nda sigorta bedeli kısmında belli bir tutar yer almayacak olup, bu tarihten sonra yapılan kasko poliçelerinde: Sigorta şirketi aracı hasar tarihi itibariyle rayiç değerine kadar teminat altına almıştır.” ibaresine yer verilecektir. Diğer taraftan rayiç değerde esas alınacak referansa veya rayiç değerin hesaplama yöntemine de poliçede yer verilecek, bu yönde bir belirleme bulunmaması ya da belirlemenin somut olmaması durumunda Türkiye Sigorta Birliği tarafından yayınlanacak liste esas alınacaktır.

Kasko sigortalı aracın çalınması halinde tazminat ödenmeden bekleme süresi var mıdır?

Aracın çalınması durumunda kasko sigortasında çalınan aracın bulunması için ilgili makamlar araştırma yapar. Bu araştırma, 30 gün içinde sonuç vermediği durumda ilgili makamdan aracın bulunamadığına dair yazı alınır ve sonrasında sigortacı tazminatı öder. Bu ödemeden sonra çalınan araç bulunursa bu durumu sigortalı yazı ile sigortacıya hemen bildirmekle yükümlüdür. Sigortalı ister aldığı tazminatı iade ederek aracını geri alır, isterse aracını sigortacıya devreder.

Aracın çektiği römork, yarı römork, ya da çektiği başka bir aracın neden olduğu zararlar, çeken aracın trafik sigortasından karşılanır mı?

Evet, çeken aracın trafik sigortası araca bağlı çekilen römork, yarı römork veya çekilen diğer bir aracın neden olduğu zararları da kapsar. Ancak römorklar insan taşımada kullanılıyorsa, çeken araçtan ayrı olarak sigorta yapılması gerekmektedir.

Trafik Sigortasında tazminat kaç gün içinde ödenir?

Gerekli belgelerin eksiksiz olarak sigorta şirketine iletildiği tarihten itibaren sekiz iş günü içerisinde ödenir.

Alkollüyken yapılan bir kazada Trafik Sigortası ödediği zararı sigortalıdan neden tahsil eder?

Kazanın meydana geliş nedeni tamamen alkole bağlı ise bu fiil nedeniyle sigorta tazminatı ödemesi söz konusu değildir. Zarar gören üçüncü şahısların mağduriyetinin giderilmesi açısından sigorta şirketi üçüncü şahsa gerekli tazminat ödemesinde bulunur ancak daha sonrasında kazaya neden olan alkollü araç kullanan kişiden bu ödemeyi tahsil eder. Ayrıca Kaza tespit tutanağının 8/8 karşı tarafı suçlu bulması nedeniyle alkollü olmanız tazminat ödemesini etkilemez.

Plakasını bilinmeyen aracın park halindeki bir aracıma çarpıp kaçması güvence hesabı kapsamına girer mi?

Güvence hesabı, trafik kazalarındaki olası yaralanmaları yahut ölümlere sebebiyet veren kişinin zorunlu trafik sigortası olmaması veya olay yerinden kaçması gibi durumlarda mağdur olan kişinin bedeni zararlarına temin eden bir sigorta uygulamadır. Bu nedenle güvence hesabı, motorlu araçlarda meydana gelen hasarlardan sorumlu değildir. Güvence Hesabı’ndan ancak bedeni zararlar (malüliyet ve ölüm halinde doğan zararlar) talep edilebilmektedir.

Çalıntı bir aracın kusurlu olarak sebep olduğu bir kazada yaralanma ve ölüm durumu olması halinde Güvence Hesabına başvurulabilir mi?

Karayolları Trafik Kanunu 108.maddesi uyarınca; çalınmış veya gaspedilmiş araçların neden olduğu bedeni zararlar, Karayolları Trafik Kanunu 107 maddesi uyarınca işletenin sorumlu olmadığı durumlarda Güvence Hesabı’ndan talep edilebilmektedir.

Güvence Hesabından talep edilecek tazminat tutarı ne kadardır?

Güvence Hesabı’nın sorumluluğu, kaza tarihinde Hazine Müsteşarlığı’nın belirlediği teminat limitleri ile sınırlıdır. Bu teminat limiti her durumda ödenmemektedir, öncelikle hak sahiplerinin talep edebileceği tazminat miktarı, tarafların kusurları da dikkate alınarak alınarak tespit edilmektedir. Tespit edilen bu tazminat, teminat limitleri kapsamında kalmak kaydıyla ödenmektedir.

Güvence Hesabına ne kasar sürede başvurmak gerekir?

Hak sahiplerinin, zararı ve tazminat yükümlüsünü öğrendiği tarihten itibaren iki yıl ile on yıl içinde bizzat yazılı olarak veya taahhütlü mektupla Güvence Hesabı’na başvurmaları gerekmektedir.

Trafik poliçesi olmayan araçla %100 kusurlu kaza gerçekleşmesi halinde zarar Güvence Hesabı'ndan talep edilebilir mi?

Güvence Hesabı trafik kazalarındaki olası yaralanmaları yahut ölümlere sebebiyet veren kişinin zorunlu trafik sigortası olmaması veya olay yerinden kaçması gibi durumlarda mağdur olan kişinin bedeni zararlarına temin eden bir sigorta hesabıdır.

Sürücünün %100 hatalı olduğu trafik kazası sonrasında oluşan hasar Güvence Hesabından karşılanabilir mi?

Karayolları Trafik Kanunu ve Güvence Hesabı Yönetmeliği’nin 14/b maddesi uyarınca kazaya neden olan aracın işleten ve sürücüsü tarafından ileri sürülecek zararlar hesaptan karşılanmaz.

Güvence Hesabı'na hangi belgelerle başvuru yapılır?

Ölüm Halinde Gerekli Belgeler:
•Kaza tespit tutanağının resmi onaylı bir örneği
• Mahkemeye yansımış olaylarda, mahkeme kararı • İlgili mercilerden alınmış ölüm raporu
• Ölen kişinin mesleği ve gelir durumunu gösteren belge
• Aile nüfus kaydının aslı ve veraset ilamı

Kaza ilgili diğer belgeler Sakatlık Halinde Gereken Belgeler:
• Kaza tespit tutanağının resmi onaylı bir örneği • Hastane raporunun aslı veya resmi onaylı bir örneği
• Maluliyet oranını gösteren hastane raporunun aslı veya resmi onaylı bir örneği
• Mahkemeye yansımış olaylarda mahkeme kararı
• Kaza ilgili diğer belgeler

Tazminat ödemesi nedeniyle yapılan prim indirimi veya prim artırımı uygulamasını aracı mı yoksa işletme mi takip eder?

Tazminat ödemesi nedeniyle yapılan prim indirimi veya prim artırımı uygulaması işleteni takip eder.

Çalınan orjinal CD çaların yerine yine orjinal bir CD çalar takılması halinde teminat devam eder mi?

Araca sonradan takılan her türlü ses, görüntü ve iletişim cihazları ile tertibatının çalınması ya da herhangi bir hasarı nedeniyle tazminat ödenmesi durumunda ilgili teminat sona erer. Yeni alınan her türlü ses, görüntü ve iletişim cihazları ile tertibatı ek prim ödenmesi şartı ile hasar ikame zeyilnamesi düzenlenerek teminata tekrar dahil edilir.

Yarışlara katılan araçların sebep olacağı zararlar teminat kapsamı içinde midir?

Yarışlara katılan araçların sebep olacağı zararlar teminat kapsamı dışında olup, yarış düzenleyenlerin sorumluluklarını sigorta ettirmeleri zorunludur.

Trafik kazasında zarar görenler, zarara neden olan kişiye taleplerini ne kadar sürede yapmalıdır?

Zarar gören kazaya neden olan kişiyi öğrendiği tarihten itibaren iki yıl içinde talebini bildirmek zorundadır. Ancak bu süre maksimum kaza tarihinden itibaren 10 yıl ile sınırlıdır, bu süre bittikten sonra yapılacak talepler karşılanmaz.

Sadece maddi hasarla sonuçlanan trafik kazasında sigorta şirketine hangi evrakların gönderilmesi gerekmektedir?

• Maddi hasarlı trafik kazası tespit tutanağı
• Araçları kaza yerinde hareket ettirmeden hasarı farklı açılardan gösteren fotoğraflar
• Kazaya karışanlar ile birlikte ruhsat ve sürücü belgesi fotokopileri

Trafik kazası sonucunda bir kişinin ölmesi halinde sigorta şirketine ne gibi evraklar gönderilmesi gerekmektedir?

• Trafik kazası tespit tutanağı (Onaylı kopya)
• Sigortalıya ait trafik tescil belgesi (Ruhsat) ve sürücü belgesi (Ehliyet) fotokopisi
• Aile nüfus kayıt örneği
•Ölü muayene tutanağı ve varsa otopsi raporu
• Veraset ilamı
• Defin ruhsatı
• Ölen kişinin kazanç durumunu gösterir belge
• Kusur durumuna ilişkin bilirkişi raporu
•Sosyal güvenlik kurumundan ödeme alınıp alınmadığına dair yazı

Sigortalı zarar ve ziyan talebinde bulunan üçüncü şahısa doğrudan tazminat ödemesi yapabilir mi?

Sigortacı zarar ve ziyan talebinde bulunan üçüncü kişilerle doğrudan doğruya temasa geçerek anlaşma hakkını haizdir. Sigortacının yazılı izni olmadıkça, sigorta ettiren tazminat talebini kısmen veya tamamen kabule yetkili olmadığı gibi zarar görenlere herhangi bir tazminat ödemesinde de bulunamaz.

Maddi hasarlı kaza tespit tutanağı doldurulması sırasında tarafların anlaşamaması durumunda izlenmesi gereken yol nedir?

01.04.2008 tarihinde yürürlüğe giren genelgeyle Kaza Tespit Tutanağı'nın doldurulması için herhangi bir zorunluluk bulunmamaktadır. Dolayısıyla taraflar anlaşamazlarsa eskiden olduğu gibi trafik polisi çağırılmalıdır.

Kazaya karışan tüm sürücüler tutanağı imzalamalı mıdır?

Kazaya karışan tüm araçların sürücülerinin tutanağı imzalamaları gerekmektedir. Tutanakta eksik imza bulunması halinde, tutanak işleme alınmayıp geçersiz sayılır.

Hangi durumlarda trafik polisi tarafından zabıt düzenletilmektedir?

• Sürücü belgesiz motorlu araç kullanılıyorsa veya yetersiz sürücü belgesi ile motorlu araç kullanılıyorsa
• Sürücüde yaş küçüklüğü varsa
• Sürücüde alkol veya akıl sağlığı şüphesi varsa
• Kazaya karışan araçlardan biri veya daha fazlası kamu kurumlarına ait ise
• Kamu kurumlarına ait eşyada zarar meydana gelirse
• Trafik Kazasında sadece 3 üncü kişilere ait eşyalara zarar gelirse
• Kazaya karışan araçlardan birinin veya birkaçının trafik sigortası yok ise
• Trafik kazası ölüm ve/veya yaralanma ile sonuçlanmışsa

Kaza bildiriminde bulunmak (ihbar) sigortalı aleyhine bir sonuç doğurur mu?

Hayır, hiçbir olumsuz sonuç doğurmaz. Aksine konuyu çözümlemek bakımından hızlandırıcı etkisi vardır.

Çarpma çarpışma hasarlarında ne gibi evraklar istenmektedir?

• Karakol zaptı
• Jandarma tutanağı veya olayı detayları ile anlatan beyan
• Alkol raporu
• Ruhsat fotokopisi
• Ehliyet fotokopisi (aracı kullanan sürücüye ait),
• Araçtaki hasarı gösteren fotoğraflar
• Aracın yanması halinde itfaiye raporu

Cam hasarlarında ne gibi evraklar istenmektedir?

• Sigortalının beyanı
• Fotoğraf
• Kırılan camın detayları
• Eksper atanmamış ise fatura
• Ödemenin yapılacağı banka hesap bilgileri

Park hali hasarlarında ne gibi evraklar istenmektedir?

• Karakoldan tutturulmuş polis zabtı
• Hasarınızın nasıl olduğunu anlatan detaylı bir beyan (zabıt yok ise)
• Ruhsat fotokopisi
• Fatura
• Ödemenin yapılacağı banka hesap bilgileri

Radyo-Teyp çalınması durumunda ne gibi evraklar istenmektedir?

• Poliçe aslı veya fotokopisi
• Karakoldan tutturulmuş polis zaptı
• Sigortalının ruhsat fotokopisi
• Fatura
•Hasarlı aracın fotoğrafları
• Ödemenin yapılacağı banka hesap bilgileri

Aracın çalınması halinde hasar dosyası için ne gibi evraklar istenmektedir?

• Poliçe aslı veya fotokopisi
• Karakol müracaat zaptı
• Oto hırsızlık masasından bulunamadı yazısı
• Çalıntı ruhsat / çalıntı belgesi aslı ( rehin, haciz vs düşürülmüş olmalı)
• Motorlu Taşıtlar Vergi Dairesi’ nden Temiz kağıdı (ilişik kesme belgesi, borcu yoktur yazısı)
• Aracın asıl ve yedek anahtarları
• Aracın üzerinde rehin varsa (Dain-i müretin) muvafakat yazısı
• Vekalet (Matbu şekli sigorta şirketi tarafından çalıntı bilgisi verilirken bildirilecektir).
• Araç trafik belgeleri (fatura,üretim belgesi)
• Vergi Dairesi’ nden ilişik kesme yazısı
• Şahıs araçlarında ruhsat sahibi kimlik fotokopisi
• Ödemenin yapılacağı banka hesap bilgileri
• Şirket araçlarında ise; Vergi levhası, imza sirküleri, ticaret sicil gazetesi, faaliyet belgesi, imza yetkilisi kimlik fotokopisi

Eksperler bağımsız kişiler midir?

Eksperler bağımsız kişiler olup, herhangi bir sigorta şirketine bağlı çalışmazlar. Sigorta şirketlerinden bağımsız, konusunda uzman ve bu uzmanlığını da yetkili makamlar tarafından verilen Sigorta Eksperliği Belgesi ile onaylatmış kişilerdir.

Hasar gerçekleşmesi durumunda zarar nasıl tespit edilir?

Maddi hasarlı trafik kazalarında sigortadan faydalanmak için hasarın doğru şekilde tespit edilmesi önemlidir. Hasar tespitinin ilk adımı kaza anında araçların konumunu ve hata oranını gösteren “Kaza tespit tutanağı”nın düzenlenmesidir. Sonrasında sigorta poliçeniz, ehliyetiniz, kazayı gösteren fotoğraflar ile birlikte sigortaya başvurmanızın ardından dosyanız açılmakta ve sigorta eksperi aracınızı görmek ve incelemek için aracınızın bulunduğu servise gelmektedir. Eksper tarafından tespit edilen hasar bedeli sonrasında onarım onayı verilen aracınızın tamir çalışmaları başlar.

Arıza sebiyle yolda kalan araç için çekici hizmeti var mıdır?

Aracın hareketsiz kalmasına yol açan veya güvenli sürüşü engelleyen arıza durumunda en yakın yetkili veya anlaşmalı servise kasko sigortanız tarafından nakli sağlanır.

İkame araç hizmetinden nasıl yararlanılır?

İkame araç teminatı kasko poliçenizde mevcut ise oluşan hasar sonucunda yapılacak ekspertizi müteakip, aracınızın trafiğe çıkmaya engel hasarlarında ve onarım süresi sigorta şirketinizce öngörülen asgari süreyi aştığında bu hizmetten yararlanabilirsiniz. Verilecek hizmetin süresi sigorta şirketlerine göre değişebilmekte olup, aracınızın onarımda kalacağı süreye bakılmaksızın şirketinizin verdiği azami limitler içerisinde faydalanabilirsiniz.

Asistans teminatı hangi şartlarda devreye girer?

Türkiye’nin dört bir tarafında, ücretsiz 7/24 çekici hizmetinden, ikamet ettiğiniz ilin dışında yapacağınız kazalarda kendinizin ve araç içerisinde bulunan kişilerin otel konaklama masrafları veya ikamet ettiğiniz ile olan ulaştırma masrafları, evinizin veya işyerinizin anahtarını kaybetmeniz durumunda çilingir hizmetinden, acil durumlarda ambulans hizmetinden, 7/24 tıbbı danışma hizmetlerinden yararlanabilirsiniz.

Sigorta değeri yer almayan bir poliçede hasar ödemesi nasıl yapılılır?

Primin belirlenmesinde ve hasarın ödenmesinde aracın piyasa rayiç değeri baz alınacaktır. Bu nedenle sigorta şirketleri piyasa rayiç bedellerini nereden tespit ettiklerini, neyi referans aldıklarını mutlaka poliçe üzerinde belirtmelidir.

Poliçede rayiç bedel için referans alınan/alınacak kurum yazmıyorsa hasar ödemesi nasıl yapılır?

Herhangi bir nedenden dolayı rayiç bedel için referans alınan kurum belirtilmedi ise; hasar, Türkiye Sigorta Birliği'nin yayınladığı rayiç bedel listesine göre ödenecektir.

Rayiç bedellerin belirlenmesinde hangi durumlar referans alınır?

Türkiye Sigorta Birliği, oto alım-satımı yapılan internet siteleri, oto pazarları, oto galerileri, bayiler ya da bu konuyla ilgili kuruluşlar referans alınacaktır.

Hasar ödemeleri nasıl yapılmaktadır?

Hasar ödemeleri eksper raporu çıktıktan ve hasarınız sigorta şirketi tarafından değerlendirildikten sonra hasar ihbarında paylaştığınız hesap numarasına yapılmaktadır.

Aracın çalınmasının ardından 30 gün bekleme süresi içerisinde bulunduğu durumlarda bulunan aracı geri almak istemeyen sigortalı araç bedelini hasar tazminatı olarak alabilir mi?

Çalınan aracın bulunması için ilgili makamların yapacakları araştırmalar 30 gün içinde sonuç vermediği takdirde sigortacı tazminatı öder. (İlgili makamın aracın bulunmadığına dair yazılı beyanı şarttır). Bu ödemeyi takiben çalınan araç bulunduğu takdirde, bu durumu sigortalı yazı ile sigortacıya derhal bildirmekle yükümlüdür. Bu durumda sigortalı, aldığı tazminatı iade ederek aracını geri alabilir veya aracını sigortacıya devreder.

Araç noter satışı olmaksızın el senedi ile satılmış ve alan kişi kazaya karışmış ise satan açısından sorumluluk söz konusu olur mu?

Mevzuata göre, araçlara ilişkin mülkiyet değişikliği noter satışı ile mümkündür. Noter satışı olmayan araç için işleten sıfatı değişmez. Her iki tarafın kendiaralarında yapmış olduğu el sözleşmesi satan kişinin sorumluluğunu kaldırmaz.

Kısmi hasarlarda hasar ödemesi yapılırken eskime payı düşülüyor mu?

Eğer alınan teminatlarda 'yeni değer' klozu yoksa eskime payı düşülür.

Ağır hasar olan bir aracın onarımı yerine pert kabul edilmesini talep etmek mümkün müdür?

Sigorta şirketlerine talep olarak iletilebilir ancak sigorta şirketinin bu talebi kabul edip, etmeme hakkı vardır. Şirketin insiyatifine bağlı bir karardır.

Plaka ilinden farklı bir ilde kaza gerçekleşmesi halinde hasar tazmininde sorun yaşanır mı?

Hayır, herhangi bir sorun yaşanmaz.

Güvence Hesabının ödediği tazminat nedeniyle rücu hakkı var mıdır?

Güvence Hesabı, ödediği tazminatın tahsili amacıyla Karayolları Trafik Kanunu'nun 108. ve Güvence Hesabı Yönetmeliği'nin 16.maddesi uyarınca zarar veren aracın işletenine, sürücüsüne,sigortacısına veya sigortacının iflas masasına rücu etmektedir.

Araç rayiç bedelleri nasıl belirlenmektedir?

Yeni kasko sistemi ile birlikte araç rayiç bedeli belirleme yöntemi de değişti. Daha önce araç bedeli için Türkiye Sigorta Birliği Kasko Değer Listesi dikkate alınıyor ve burada bulunan bedel poliçeye yazılıyordu. Artık sigorta şirketleri Türkiye Sigorta Birliği Kasko Değer Listesi yanında ikinci el araç satışı yapılan internet sitelerini de kullanarak araç rayiç değeri belirleyebilecek. Sigorta şirketleri, araç rayiç değer belirlemede birbirlerinden farklı referans kaynakları kullanabilecek. Şimdiye kadar açıklanan referans kaynakları şunlar: TSB Kasko Değer Listesi, Sahibinden.com, DOD, Arabam.com

1 yıl içinde hiç hasar olmaması durumunda herhangi bir indirim uygulanıyor mu?

Hasarsızlık indirimi uygulanacaktır. Hasarsızlık indirimi, poliçenin ilk yılında herhangi bir hasarı olmamış, dolayısıyla da sigorta şirketinden tazminat ödemesi almamış sigortalıların bir sonraki yıl poliçelerini yeniletirken faydalandıkları indirim hakkıdır. Hasarsız geçen yıllar arttıkça indirim oranı da artar. Sigorta şirketlerine göre değişiklik gösterse de indirim oranları genellikle yüzde 30’dan başlar ve yüzde 65’e kadar yükselir. Böylece sigortalı, hasarsızlığı devam ettiği sürece her yıl biraz daha düşük prim ödeyerek sigortasını yaptırabilir.

Cam ve far hasarları hasarsızlık indirimini etkiliyor mu?

Cam ve far hasarlarında ilk defada hasarsızlık indirimi bozulmamaktadır.

Karşı tarafın 8/8 suçlu olduğu bir kazada araçtaki hasarların giderilmesi için kasko poliçeni devreye sokmak hasarsızlık indirimini etkiler mi?

Kusurun 8/8 karşı tarafta olduğu kazalarda kaskoyu devreye sokmanız halinde hasarsızlık indirim hakkınız bozulmaz.

Kırmızı ışıkta dururken arkadan bir aracın şöförü alkollü başka bir araca çarpması durumunda hasar Kasko Sigortasından kaşılanır mı?

Kazaya kusurunuzla sebebiyet vermediğiniz için hasarınız ödenir.

Kaza nedeninin uykusuzuk ve yorgunluk olarak belirlenmesi durumunda Kasko Sigortası şirketi tazminat ödemesinden imtina edebilir mi?

Trafik Kanununa göre trafiğe çıkmanın yasaklandığı bir durumda kaza yapılmış ise sigorta şirketleri buna ilişkin tazminat taleplerini reddederler. Trafiğe çıkma yasağına ilişkin haller ise, mevzuata göre geçerli bir ehliyetin olmaması, uyuşturucu veya keyif verici maddelerin kullanımı ve alkollü içki kullanımı nedeniyle güvenli sürme yeteneğinin kaybı olarak belirlenmektedir. Bu itibarla uyku ve yorgunluk hali alkole ve uyuşturucuya bağlı olmadığı sürece tazminatın ödenmesi gerekmektedir.

>Hasar önlemeye, azaltmaya ya da hafifletmeye yarayacak önlemler için yapılan masraflar sigorta şirketinden talep edilebilir mi?

Alınan önlemler ve sigortacı tarafından alınması istenilen önlemlerin gerektirdiği masraflar sigortacı tarafından ödenir. Ancak poliçede belli bir oranda hasar muafiyeti öngörülmüşse alınan önlemlerden doğan masraflar bu oran düşülerek ödenir.

Yukarı

Sağlık Sigortası

Özel Sağlık Sigortalarındaki ömür boyu yenileme garantisi nedir?

Ömür boyu yenileme garantisi; özel sağlık sigortası sözleşmesinin aynı plan ile ömür boyu yenilenmesi taahhüdüdür. Ortaya çıkan hastalık ve rahatsızlıklarından ötürü teminat kapsamını daraltamaz, teminat limitini düşüremez, sigortalı katılım payını arttıramaz; sigorta teknik esaslarında ve özel şartlarında sigortalı aleyhine değişiklik yapamaz. Ödenen tazminatların sözleşme primine oranına bağlı ek prim uygulayamaz.

Özel Sağlık Sigortası teklifi vermek için neden bu kadar çok bilgi istenmektedir?
Anlaşmalı Sağlık Kurumları listesine nereden ulaşılabilir?
Özel Sağlık Sigortasında sigorta ettiren ile sigortalının farkı nedir?

Sigorta ettiren poliçe primini ödemekle sorumlu ve aynı zamanda sigortalının sağlık teminat giderlerinin ödendiği kişidir. Sigortalı sağlık sigortası hizmeti alan ve sağlık giderleri karşılanan kişidir.

Özel Sağlık Sigortasına eş ve çocukların da dahil ettirilmesi mümkün müdür?

Özel Sağlı Sigortalarında eş ve çocuklar aynı planda olmak şartıyla poliçeye dahil edilebilirler.

Anlaşmalı Sağlık Kuruluşlarından nasıl yararlanılabilir?

Anlaşmalı sağlık kurumlarından sahip olduğunuz özel sağlık sigortanıza ait sağlık kartınız veya TC kimlik numaranızla yararlanabilirsiniz.

Özel Sağlık Sigortasından kimler yararlanabilir?

Sigorta şirketlerinin yaş sınırlarına uyan herkes kendisi ve/veya ailesiyle birlikte yararlanabilir. Bu yaş sınırı birçok şirket ve ürün için (0 – 60`dır).18 yaşından küçük çocuklar ancak ailesi ile birlikte sigortalanabilir.

Özel Sağlık Sigortası kapsamında alınacak poliçe nasıl seçilmelidir?

Özel sağlık sigortası poliçesi seçilirken,Teminat yapısına (Yatarak,Yatarak + Ayakta,Yatarak+Ayakta+Doğum teminatı vb.),anlaşmalı kurum ağına,özel şartlar içeriğine (bekleme süreleri ve teminat verilebilecek özel hastalıklar),ve kurumun tazminat ödeme ve provizyon onay hızına bakılmalıdır.Bunlarla birlikte prim ödemesinin bütçe uygunluğuna bakılmalıdır.

Acil Sağlık Sigortası nedir?

Uluslararası acil sağlık parametlerinin (Kalp krizi, Felçler,Trafik kazası, suda boğulma, vb.) belirlemiş olduğu vakaların herhangi birinin yaşanması durumunda teminata giren bir tür sağlık poliçesidir.

Acil Sağlık Sigortası ile hangi riskleri teminat altına alabilirim?

Şuur kaybı, zehirlenmeler, trafik kazası, migren, akut solunum problemleri, yüksek ateş ,ciddi alerji vakaları, akut batın, yüksekten düşme,uzuv kopmaları, elektrik çarpması, ciddi göz yaralanmaları, darp sonucu yaralanmalar, suda boğulma, donma, ısı çarpması, ciddi yanıklar, akut kanamalar, kırıklar, tecavüz, dekompresyon hastalığı, kalp krizi, ani felçler, hayvan ısırıkları, diyabet ve akut böbrek yetmezliği komaları.

Tamamlayıcı Sağlık Sigortası nedir?

Sosyal Güvenlik kurumu tarafından sigortalı olan kişiler için SGK anlaşmalı özel hastanelerde artan giderleri karşılamak amacıyla satın alınan bir sağlık poliçesi türüdür.

Tamamlayıcı Sağlık Sigortası ile hangi riskleri teminat altına alabilirim?

Sosyal Güvenlik Kurumunun onayladığı riskler kapsama alınır. Bu teminatlar yatarak tedavi kapsamındadır.Bazı şirket uygulamalarında ayakta tedavilerde limitle kapsama dahil edilir.

Tamamlayıcı Sağlık Sigortası kapsamı dahilinde olan hastaneler nelerdir?

SGK anlaşması olan ve sigorta şirketinin anlaşmalı olduğu, poliçe üzerinde belirtilen hastanelerdir.

Tamamlayıcı Sağlık Sigortası yaptırmak için belirli bir yaş aralığı var mıdır?

Poliçeye giriş yaş aralığı 0-55'dir.55 yaş sonrasında yeni sigortalanma işlemi gerçekleştirilemez.

Yukarı

DASK – Deprem Sigortası

DASK- Zorunlu Deprem Sigortası kapsamındaki zararlar nelerdir?

Deprem, deprem sonrası yangın, deprem sonucu infilak gibi deprem ve deprem sebebiyle meydana gelen hasarlar teminat altına alınır.

DASK- Zorunlu Deprem Sigortasında sigortalı ile sigorta ettirenin farkı nedir?

Sigortalı teminat altına alınan mülkün sahibi iken sigorta ettiren poliçeden doğan prim borcunu ödeyecek kişidir.

Sadece arsa tapusu olan bir konut DASK - Zorunlu Deprem Sigortası kapsamına girer mi?

Tapu kaydında arsa vasfı ile kayıtlı bulunan mesken olarak inşa edilmiş binalar 587 sayılı Kanun Hükmünde Kararname gereği zorunlu deprem sigortası kapsamına dahildir. Bağımsız tapusu olmayan meskenlerin sigortası sigorta ettirenin beyanına dayanarak ve arsa tapusuna ait bilgilerle yapılabilmektedir.

Bağımsız bölüm alanı nasıl hesaplanır?

Bağımsız bölüm hesaplaması yapılırken emlak vergi beyannamesinde yer alan brüt m² esas alınır.

Bağımsız bölüm olan bir yer zamanla ayrı ayrı birimlere bölünmüş ise DASK Zorunlu Deprem Sigortası kapsamına dahil midir?

Bina mesken olarak inşa edilmiş ise kullanımın daha sonra değişmesi mesken statüsünü değiştirmez ve bağımsız bölümler zorunlu deprem sigortası kapsamında yer alır.

Binalardaki ortak alanlar Zorunlu Deprem Sigortası kapsamında mıdır?

Bina ortak alanları Zorunlu Deprem Sigortası kapsamında değildir.

DASK- Zorunlu Deprem Sigortasında muafiyet uygulanır mı?

Zorunlu Deprem Sigortasında her bir hasar için %2 muafiyet uygulanır. Poliçe bedelinin %2’sini aşmayan zararlar sigortalı tarafından ödenmektedir. Oluşan zarar, muafiyet bedelini aştığı takdirde, sigorta şirketi muafiyet bedelini tazminattan düşerek ödemektdir.

Deprem hasarını hangi poliçe kapsamındadır?

Zorunlu deprem sigortası kapsamında olup, Sigortalının hem zorunlu deprem sigortası hem de kendi isteğiyle düzenlenmiş deprem teminatı içeren bir sigortası varsa hasar öncelikle zorunlu deprem sigortasından ödenir. Zorunlu deprem sigortasının belli bir tavan miktarı olduğundan, meydana gelen hasarın bu tavan miktarı geçmesi durumunda konut sigortasının teminatına başvurulur.

Hangi binalar DASK- Zorunlu Deprem Sigortası kapsamı dışında kalır?

Kamu kurum ve kuruluşlarına ait binalar, köy yerleşim alanlarında yapılan binalar, tamamı ticari veya sınai amaçla kullanılan binalar, (fabrika ve iş hanları gibi) 27 Aralık 1999 tarihinden sonra inşa edilmiş olan ancak ilgili mevzuat çerçevesinde inşaat ruhsatı bulunmayan binalar zorunlu deprem sigortası kapsamında değildir.

Zorunlu Deprem Sigortası kapsamına hangi binalar girer?

634 sayılı Kat Mülkiyeti Kanunu ile tarif edilen bağımsız bölümler, tapuya kayıtlı ve özel mülkiyete tabi taşınmazlar üzerinde 'mesken' olarak inşa edilmiş binalar, bu binaların içinde yer alan ve işyeri olarak kullanılan bağımsız bölümler, doğal afetler nedeniyle devlet tarafından yaptırılan veya verilen kredi ile yapılan meskenler zorunlu deprem sigortası kapsamına girmektedir.

Yukarı

Konut Sigortası

Ev sahibinin zararı Konut Sigortası kapsamına girer mi?

Kiracı olarak oturduğunuz evde yangın, dahili su, hırsızlık vb. sebeplerle yalnızca sizin eşyalarınızda değil ev sahibine ait olan kapı, pencere veya evin başka bir bölümünde hasar meydana gelmişse ev sahibinin zararı sigorta tarafından karşılanabilir. Ancak bunun için poliçenizde “mal sahibine karşı sorumluluk” teminatı bulunması gereklidir.

Konut Sigortası deprem hasarını karşılar mı?

Konut sigortası poliçenizde “deprem ve yanardağ püskürmesi” teminatı bulunuyorsa olası bir deprem veya yanardağ püskürmesi durumunda gerçekleşecek hasar, teminat limitleriniz kapsamında sigorta şirketi tarafından karşılanacaktır.

Geçici ikametgah masrafları Konut Sigortası tarafından karşılanır mı?

Poliçede geçici ikametgah masrafları, poliçede yer alan risklerin gerçekleşmesi sonucu binanızın oturulamaz hale gelmesi nedeniyle ikametgah değiştirmek zorunda kalırsanız yapacağınız masrafları poliçede yer alan limit ve sürelerle karşılar.

Misafirlerde oluşan zararlar Konut Sigortası kapsamına dahil midir?

Poliçe misafir eşyası teminatı var ise sigortalı konutta bulunan misafirlere ait eşyalar poliçe üzerinde yazan limit ile teminat altındadır.

Konut Sigortası çalınan eşyalara ait masrafları karşılar mı?

Kiracılar ve ev sahiplerinin ev eşyaları, nakit parası ve kıymetli eşya kapsamında değerlendirilen ziynet eşyaları, elektronik cihazları, antikaları, kıymetli halıları vb. kıymetleri, oluşabilecek hırsızlık hasarlarına karşı teminat altındadır. Binaya ait sabit kıymetler hırsızlık riskine karşı teminat altındadır.

Konut Sigortasında sigorta ettiren ile sigortalı arasındaki fark nedir?

Konut sigortasında sigorta ettiren ödemeyi yapan kişi yani, sigorta sözleşmesini yapan ve prim ödeme sorumluluğunu taşıyan kişidir. Sigortalı ise sigortadan yararlanan, tapuda ismi olan kişi ya da kişilerdir. Sigorta ettiren ile sigortalı aynı kişi olabileceği gibi, farklı kişiler de olabilir. Sigortalı herhangi bir hasar durumunda giderleri teminat altına alınmış kişidir. Sigortalı, konut başkası tarafından sigortalansa bile tazminata hak kazanan kişidir.

Konut Sigortasında eksik veya yanlış beyan verilmesi durumunda ne gibi yaptırımlarla karşılaşılır?

Sigortalılar poliçelerini satın alırken verdikleri tüm bilgilerin doğru ve tam olmasına dikkat etmelidirler. Çünkü, sigortalılar poliçelerini satın alırken yanlış veya eksik bilgi verirlerse hasar anında sigorta şirketlerinden hasar tazminatlarını alamayabilir veya eksik alabilirler. Poliçe satın alma aşamasında verdiğiniz bilgiler doğrultusunda risk analiziniz yapılır ve bu analize göre sigorta priminiz hesaplanır. Bazı kişiler bilerek veya bilmeyerek eksik veya yanlış bilgi beyanlarında bulunabilir. Hasar anında böyle bir yanlışlığın olumsuz sonuçlarını yaşayarak farkına varmaktansa, poliçenizi satın alırken doğru bilgiler vermeli ve verdiğiniz bilgilerin doğruluğunu kontrol etmelisiniz. Bazı kişiler düşük primli poliçe satın almak amacıyla hak etmediği indirimlerden yararlanmak için sigorta şirketlerine yanlış veya eksik bilgi beyanında bulunabilirler. Bununla ilgili bir örneği inceleyelim. Kasko sigortalarında sigorta şirketleri araçta mevcut olan alarmın hırsızlık riskini azaltması nedeniyle alarm indirimi uygulamaktadır. Aracında alarm olmadığı halde kasko poliçesi satın alan bir sigortalıyı ele alalım. Bu sigortalı, bir süre sonra aracının bir kazaya karışması nedeniyle sigorta şirketine hasar tazminat talebinde bulunur. Bu durumda, sigorta şirketi gerekli hasar prosedürlerine göre inceleme yapar. Bu incelemeler sonucunda alarmın olmadığı şeklindeki yanlış beyanı tespit eder ve hasar tazminatını öderken haksız olarak alınmış bu indirimleri ek belge ile geri alır. Ayrıca indirim oranı kadar hasar tazminatından kesinti yaparak sigortalıya hasarını eksik öder. Bu durumda, sigortalının maddi zararı aldığı indirimden daha fazladır. Siz de, hasar anında zor durumda kalmamak ve hasarınızın eksiksiz ödenmesi için poliçenizi satın alırken doğru bilgi vermeye özen göstermeli ve verdiğiniz bilgilerin doğruluğunu tekrar kontrol etmelisiniz. Ayrıca poliçenizi satın aldığınız aracı kurumun profesyonel olmasına ve doğru yönlendirmesine de dikkat etmelisiniz. Çünkü sigorta hasar içindir, hasar anında zor durumda kalmamak için poliçenizi doğru yerden almalısınız.

Musluğun açık unutulması durumunda oluşacak hasar Konut Sigortası kapsamında mıdır?

Poliçe teminatları arasında yer alıyor ise tesisattan kaynaklı su hasarları, muslukların açık unutulması sonucu oluşabilecek su hasarları, teminat altındadır.

Konut Paket Sigortası apartmandaki ortak kullanım alanlarında oluşabilecek zararları karşılar mı?

Bina ortak kullanım alanları poliçede belirtilmediyse ortak alanlar teminata dahil değildir. Ancak poliçede belirtilmeyen ve poliçe sahibini etkileyen hasar durumunda (örneğin çatıdan sigortalanan daireye akan su sonucu oluşacak hasar) tutarından sadece sigortalıya düşen tutar kadar ödeme yapılabilmektedir.

Cam kırılması Konut Sigortası kapsamına dahil midir?

Poliçe teminatları arasında konutun dış kapı ve pencere camlar ile iç mekanda bulunan kapı, vitrin vb. dikey veya yatay camlar ve aynalar her türlü kazaen kırılmaya karşı teminat altındadır.

Konut Sigortası komşuya verilen zararları karşılar mı?

Poliçe yangın mali mesuliyet teminatı yer alıyorsa komşuya verilen zararlar sigortalının sorumluluğu nispetinde karşılanmaktadır.

Antika, tablo vb gibi özelliği olan eşyalar Konut Sigortası kapsamında mıdır?

Sanat eserleri, antika eşya, kıymetli madenlerden mamul eşya, ziynet, kürk, antika ve kıymetli halılar gibi her tür eşyanız, sigorta bedeli poliçe üzerinde kıymetli eşya olarak belirtilip listelenmesi koşuluyla teminat altında olacaktır.

Yukarı

Ferdi Kaza Sigortası

Fedi Kaza Sigortasının coğrafi sınırı nedir?

Ferdi Kaza Sigortası Türkiye sınırlarında veya Türkiye sınırları dışında da geçerlidir.

Deprem, Ferdi Kaza Sigortası kapsamına girer mi?

Deprem ferdi Kaza sigortası kapsamında değildir ancak ek sözleşme ile teminat kapsamına alınabilir.

Ferdi Kaza Sigortasında sigorta bedeli nasıl belirlenir?

Ferdi Kaza Sigorta bedeli, sigortalının yaş ve meslek gibi özellikleri göz önünde tutularak belli esaslar dahilinde belirlenir. Poliçe gereğince ödenecek tazminatın miktarı taraflar arasında uzlaşma sağlanarak tespit edilir.

Yukarı

Seyahat Sigortasında sigorta ettiren ile sigortalının farkı nedir?

Seyahat sigortasında sigorta ettiren sigorta sözleşmesini yapan ve prim ödeme sorumluluğunu taşıyan kişidir; sigortalı ise sigortadan yararlanan, seyahat edecek olan, poliçede ismi olan kişi ya da kişilerdir.

Seyahat Sigortasından kimler yararlanabilir?

Seyahat sigortasından genel olarak 18 - 65 yaşları arasındaki dileyen herkes yararlanabilir. Sigorta şirketi uyguladığı yaş sınırı üzerindeki kişileri de ekstra prim alarak güvence altına alabilir.

Yanlış beyan verilmesi durumunda Seyahat Sigortasında karşılaşılacak yaptırımlar nelerdir?

Poliçede belirtilmiş riskler gerçekleşmiş olsa bile hatalı beyan yüzünden hasar ödemesi gerçekleştirilmez.

Yurt dışı seyahatinde hastalanılması durumunda Seyahat Sigortası tedavi masraflarını karşılar mı?

Önceden var olan ya da kronik hastalıklar dışındaki bir nedenden dolayı hastalanması veya kaza geçirmesi durumunda oluşan hastane, ameliyat ve tedavi masrafları bu teminat kapsamında karşılanır. 

Bavulun kaybolması sonucu oluşan masrafları Seyahat Sigortası karşılar mı?

Tarifeli uçuşlarda bagajın kaybolup, seyahat edilen ilgili yere ulaşıldığı andan itibaren 24 saat içinde bulunamaması halinde ilgili hava yolu şirketinin kayıp raporu tutması şartı ile acil kişisel ihtiyaçlar karşılanır.

Yukarı