Teminat Kapsamı

Teminat Dışında Kalan Haller

  • Don ve soğuk hava
  • Bir hasardan sonra gerekli önlemlerin 24 saat içinde alınmaması sonucunda meydana gelen hasarlar
  • Kar, kar yükü ve su basması sonucu oluşan hasarlar
  • Kusurlu plan veya plan ve projenin kusurlu uygulanması (Risk incelemesinde tespit edilememiş olsa dahi)
  • Sera yapımında kusurlu malzeme ve yetersiz işçilik kullanılması (Risk incelemesinde tespit edilememiş olsa dahi)
  • Hastalık ve zararlar nedeniyle meydana gelen hasarlar ile ürün veriminde ve kalitesinde meydana gelen eksilmeler

Sigorta Bedeli

Sigorta bedeli, aşağıda yer alan unsurlardan oluşur:

  • Seraların örtü, iskelet ve diğer yapı malzemesiyle işçilik ücretleri de dahil toplam değeri.
  • Isıtma, havalandırma, gübreleme, ilaçlama ve sulama tesisatı gibi seranın esaslı unsuru sayılabilecek cihaz ve tesisatın değeri.
  • Sera içindeki ürünün üretim devresi sonunda ulaşması beklenen değeri veya sigorta süresi içinde birden fazla devrede ürün alınıyorsa, bu ürünlere ait üretim planına göre söz konusu ürünlerin üretim sonlarında ulaşması beklenen değerlerinin toplamı.

Poliçelendirme İşlemleri

Çiftçilerimizin sigorta işlemlerini gerçekleştirebilmeleri için öncelikle Örtü Altı Kayıt Sisteminde bulunan o yıla ait sera ve içindeki ürün bilgilerine dair kayıtlarını güncelleştirmeleri gerekir. Kayıtlarını güncellemiş olan çiftçilerimiz, ürününü sigortalatmak için şirketimize veya acentelerimize başvurur. Sigorta ettirenin beyanı ile düzenlenen ön bilgi formunun sisteme kayıt edilmesiyle risk inceleme organizasyonu başlar. Yapılacak risk incelemesi ile sigortalanacak seraya ait özellikler belirlenir ve sisteme kayıt edilir. Seranın özellikleri ile belirlenen risk grubuna göre sera genel ve teknik şartları, tarife ve talimatlar doğrultusunda poliçeler düzenlenerek çiftçilerimize verilir.

Primlerin Tespiti

Sigorta primi, ürün ve tehlike bölgelerine göre belirlenmektedir.

Devlet Destekli Sera Sigortası Prim Fiyat Tabloları – 2008

2008 – Dolu, yangın, heyelan, deprem ve taşıt çarpması: Seralarda dolu, yangın, heyelan, deprem ve taşıt çarpması rizikoları teminatı için uygulanacak 2008 Sera Sigortası Dolu, Yangın, Heyelan, Deprem ve Taşıt Çarpması Rizikoları Prim Fiyat Tablosu

2008 – Fırtına ve Hortum: Seralarda fırtına ve hortum teminatları için uygulanacak 2008 – Sera Sigortası – Fırtına ve Hortum Rizikoları Prim Fiyat Tablosu

Yapılan risk değerlendirmesi sonucunda 1’inci ve 2’inci risk kategorisine giren seralarda prim fiyatları 2008 – Sera Sigortasında Risk Kategorisine Göre Primlerde Uygulanacak İndirim Oranları Tablosunda görüldüğü şekilde indirimli olarak uygulanır.

Risk değerlendirmesi sonucunda 4’üncü risk kategorisine giren seralar için fırtına ve hortum teminatı verilmez sadece dolu, yangın ve heyelan teminatı verilir.

3 TL idare harcı: Belirtilen şekilde hesaplanarak bulunacak prim toplamına her bir poliçe için ayrıca 3 TL (Havuz) idare harcı ilave edilecektir. Bu tutar hiçbir şart ve nedenle iade edilemez.

2008 – Kısa Dönem Prim Tablosu: Sera Sigortasında uygulanacak 2008 – Kısa Dönem Prim Tablosu

Prim fiyat tablolarında görülen BİTKİSEL ÜRÜN SİGORTASI DOLU – DON VE FIRTINA TEHLİKE BÖLGELERİ

Sera Sigortalarında Muafiyet ve Müşterek Sigorta Uygulamaları – 2008

Muafiyet : Sera Sigortasında, bir hasar halinde, seranın hasarlı her bir unsuru için uygulanacak muafiyet oranları Sera Sigortasında Muafiyet Oranları Sera Sigortasında Müşterek Sigorta Oranları Tablosunda belirtilmiştir. Teminat kapsamındaki bir risk nedeniyle serada bir hasar meydana gelmesi halinde, tazminat hesabında her bir unsurun hasar miktarının Tablo 5’te belirtilen muafiyeti aşan kısmı esas alınır.

Müşterek Sigorta : Sera Sigortasında, bir hasar halinde, seranın hasarlı her bir unsuru için uygulanacak müşterek sigorta oranları Sera Sigortasında Müşterek Sigorta Oranlarında gösterilmiştir. Her bir hasar olayında, hasarlı her bir unsurun sigorta bedeli üzerinden hesaplanan muafiyet indirildikten sonra kalan zarar, miktarı üzerinden Tablo 6’da belirtilen müşterek sigorta tutarı hesaplanarak tazminat tutarından indirilir.

Primlerin Ödeme Şekli

Sera Sigortalarında, poliçede yazılı primin %50’si devlet tarafından karşılanmaktadır. Sigortalı tarafından ödenecek olan primin ‘u peşin alınır, kalan %90’ı da vadeli olarak (1 Ağustos – 31 Aralık tarihleri arası tanzim eden poliçelerde takip eden yılın MAYIS ayı sonu; 01 Ocak – 31 Temmuz tarihleri arası tanzim eden poliçelerde ise KASIM ayı sonu tahsilat) tahsil edilir.

Hasar İhbarları

Sera Sigortalarında hasar ihbarları en geç 24 saat içinde doğrudan ya da acente aracılığı ile TARSİM’e yapılır.

Hasar tespitleri Tarım Sigortaları Havuzu İşletmesi AŞ (TARSİM) tarafından görevlendirilen eksperler tarafından yapılır, kesinleşen ve onaylanan tazminat miktarları en geç 30 gün içinde yine TARSİM tarafından sigortalıya banka kanalıyla ödenir.

Diğer Hususlar

Serada kullanılan cam panellerin boyutları farklı ise ön bilgi formunun açıklama bölümünde ayrıca belirtilir.

Sigorta başlangıcından önce mevcut olan çatlak ve yamalı camlar bir hasar halinde tazmin edilmezler.

Fırtına ve hortum hasarı: Yağmur, kar, dolu ile beraber olsun veya olmasın, münhasıran fırtına (10 metre yükseklikte hızı 62 km/saatten fazla esen rüzgârlar fırtına olarak değerlendirilir ve bir hasar halinde en yakın meteoroloji istasyonundan Havuz tarafından temin edilen veriler dikkate alınır) veya fırtına sırasında rüzgârın sürüklediği veya attığı şeylerin çarpması ve hortum sonucu sigortalı bitkisel ürünlerde doğrudan meydana gelecek zararlar.

Yanlış Beyan: Poliçenin düzenlendikten sonra yapılacak olan risk inceleme ve kontrollerinde veya hasar tespitleri sırasında gerçeğe aykırı beyanda bulunulduğu tespit edilmesi halinde, Havuz, Genel Şartlar çerçevesinde tek taraflı olarak sigorta şartlarını ağırlaştırma, poliçeyi iptal etme veya tazminat ödememe hakkına sahiptir.

Devlet Destekli Sera Sigortası, dolu, yangın, deprem, taşıt çarpması ,heyelan ile risk inceleme-değerlendirme sonucuna göre verilecek fırtına ve hortumun Çiftçi Kayıt Sistemine entegre olarak çalışan Kontrollü Örtü Altı Kayıt Sistemi’ne kayıtlı olan ve risk değerlendirmesi sonucunda sigortaya kabulü uygun görülen cam ve plastik seralara, sera içindeki teknik donanıma ve ürünlere vereceği zararları karşılar.